Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.4

9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, RPO Podkarpackiego

Zakończony 5.05.2017

Wyniki naboru

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Lista_wszystkich_wniosków_spełniajacych_wymogi_formalne (DOCX 189 KB)

Wyniki konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 ogłoszonego w dniu 1 lutego 2017 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Lista projektów skierowanych do negocjacji (DOC 112 KB)

Lista_projektów_wybranych_do_dofinansowania (DOC 117 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji - po protestach (DOC 120 KB)

W związku z rozpatrzeniem protestów w wyniku procedury odwoławczej, zmieniono Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Zaktualizowana w wyniku procedury odwoławczej Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 09.04.00-IP.01-18-012/17 (DOC 123 KB)

Lista podpisanych umów w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 (DOC 122 KB)

Informacja o składzie KOP - RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 (DOC 95 KB)

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. płk L. Lisa-Kuli 20 35-025 Rzeszów(Kancelaria WUP) jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

-Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

-Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

-Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać: w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru. Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 217) do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy kpa. Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 kpa z wyłączeniem pkt 1 dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej.W szczególności termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został: - nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;-          dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z zastrzeżeniem kryterium dostępu nr 3, zgodnie z którym wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów:1) organ prowadzący szkołę lub placówkę kształcenia praktycznego,2) szkoła lub placówka kształcenia praktycznego,inny podmiot niż ww. wyłącznie w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz którego udzielane jest wsparcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:

1)    doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,

2)    podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

3)    tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,

4)    rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin_konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek_o_dofinansowanie_projektu_w_ramach_RPO_WP_2014_2020 (PDF 437 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Zal_6_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu (ZIP 18 MB)

Zal_7_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_metody_uproszczone (ZIP 20 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,ul. Poniatowskiego 10,  tel. 17 850 92 87, 17 850 92 94, 17 850 92 92 oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20, tel. 17 850 92 00.

Pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_Konkursu_nr_12_z_dzialania_9 (PDF 388 KB)

Prezentacja_9_4 (PDF 3 MB)

Prezentacja_kwalifikacja_wydatkow (PDF 2 MB)

Linki

www.rpo.podkarpackie.pl