Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.1

6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty realizowane przez PSZ, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 26.02.2016

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia informację o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/16.

 

 

Wyniki naboru

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dnia 1 czerwca 2016 r. (PDF 262 KB)

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dnia 10 czerwca 2016 r. (PDF 232 KB)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów.

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (I) (PDF 280 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (II) (PDF 243 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (III) (PDF 243 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (IV) (PDF 241 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, Budynek A - Punkt Informacyjny

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w dwóch formach (pamiętając o zachowaniu tożsamości obu wersji):

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem LSI 2014+ (www.lsi.wielkopolskie.pl)

oraz

b) w formie papierowej – osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, budynek A – Punkt Informacyjny w godz. 7:30 do 15:30.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 5 lutego 2016 r. od godz. 00:00 do dnia 26 lutego 2016 r. do godz. 15:30. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę przesłania wniosku w systemie LSI 2014+. (Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru, tj. od 05.02.2016 r.).

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia wersji papierowej wniosku w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia wniosku za pośrednictwem LSI 2014+.   W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

Przed złożeniem wniosku do WUP należy porównać zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej oraz wersji złożonej za pośrednictwem LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z rejonu województwa wielkopolskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

  •  instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja potrzeb osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, 

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

  • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

- kontynuacja nauki dla osób po 29 roku życia, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

  • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osób po 29 roku życia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,

  • instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług,

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób po 29 roku życia, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu,

  • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: 

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne po 29 roku życia w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi.

  • instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób po 29 roku życia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy jest prowadzony w oparciu o kryteria wyboru projektów dla trybu pozakonkursowego w ramach Działania 6.1  WRPO 2014+ zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów znajdują się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% (środki UE) + 15% (środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu powiatu)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

39 259 486,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie - zasady naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl .

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl .

Wzór umowy o dofinansowanie

W przygotowaniu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do instytucji odpowiadającej za przeprowadzenie naboru można składać za pomocą:

• Poczty elektronicznej na adres e-mail: infoefs@wup.poznan.pl

• Telefonu: 61 846 38 23, w godzinach od 8:00 do 14:00

lub

  • bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym – budynek A Wojewódzkiego Urzędu Pracy
    w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

 

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").

Najczęściej zadawane pytania (PDF 208 KB)

Linki

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.