Trwa ładowanie...

RPO 5.1

5.1 Infrastruktura drogowa, RPO Podkarpackiego

Zakończony 28.04.2016

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020  Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014  - 2020 https://gw.podkarpackie.pl.

Wnioski w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełnij w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020  https://gw.podkarpackie.pl. Wersję papierową wypełnij zgodnie z § 10 Regulaminu konkursu, a następnie doręcz zgodnie z zasadami składania wniosków o dofinansowanie projektu i załączników  (§ 9 Regulaminu konkursu).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowę / rozbudowę / przebudowę dróg lokalnych (tj. dróg zaliczanych do kategorii dróg powiatowych lub gminnych) stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

134 500 000,00PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 374 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu (ZIP 18 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu  (PDF 214 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu  (ZIP 11 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w § 16 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

  • Pani Małgorzata Cebula, tel. 17 747 66 48
  • Pani Marta Dadej, tel. 17 747 63 21

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

  • Pani Joanna Kocur, tel. 17 747 69 29
  • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 zapytaj@podkarpackie.pl
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 zapytaj@podkarpackie.plLokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno  tel.: 798 771 192 zapytaj@podkarpackie.pl
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32  zapytaj@podkarpackie.pl
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 zapytaj@podkarpackie.pl
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; zapytaj@podkarpackie.pl

Linki

Treść ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl

Generator Wniosków