Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.3

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Lubuskiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.11.2019 do 29.11.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura

dla Działania

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

(Konkurs nie jest podzielony na rundy)  

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec/kwiecień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
-  poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
-  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30, 

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra(główny hol budynku – parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym
Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu. 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
-  listem poleconym,
-  przesyłką kurierską,
-  osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.ploraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O środki mogą ubiegać się jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach obowiązujących dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów beneficjentów.

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący wnioskodawcy:
-  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
-  Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-  Spółki prawa handlowego będące własnością JST.
-  Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),  

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania 4.3. 

Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:
-  budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawę parametrów już istniejących oczyszczalni,
-  odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych,
-  infrastrukturę wodociągową (budowa i modernizacja sieci wodociągowych, w tym systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody),
-  wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

✓ Uchwała nr 129/KM RPO-L2020/2019 z dnia 10.04.2019 r.zmieniająca uchwałę nr 119/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11 października 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa TYP I – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ;

✓ Uchwała nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

-       85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;

-       w przypadku projektów generujących dochód[1] zastosowanie stawki zryczałtowanej w wielkości 25% (zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013).

 

[1] Za projekt generujący dochód nie uważa się projektu, którego koszt kwalifikowalny nie przekracza 1 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

15 000 000,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

1 500 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 468 KB)

Załączniki do regulaminu (ZIP 19 MB)

Załączniki i oświadczenia (ZIP 1 MB)

Dokumenty pomocne w przygotowaniu wniosku (ZIP 34 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 176 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 290 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym.

Protest rozpatrywany jest przez IZ RPO-L2020 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia protestu.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:

− listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,

− przesyłką kurierską (decyduje data doręczenie a nie data nadania),

− osobiście.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

-  Departament Programów Regionalnych
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 55)tel. 68 45 65 124
e-mail: k.laskowska@rpo.lubuskie.pl  

-  Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym e-mail: info@rpo.lubuskie.pl telefoniczny: 68 45 65 119 osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)

-  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim: e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)

telefoniczny:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377

osobisty w siedzibie:Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.ul. Władysława Sikorskiego 10766-400 Gorzów Wlkp.

Linki

www.rpo.lubuskie.pl