Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.1

4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Zachodni (111/16), RPO Śląskiego

Zakończony 28.04.2017

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Zachodni.

Konkurs nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Aktualizacja 26.04.2017 r.
Informujemy, że dla zachowania jednolitości podejścia w poszczególnych Instytucjach Organizujących Konkurs (IOK), Zarząd Województwa Śląskiego podjął 25 kwietnia 2017 r. uchwałę nr 829/189/V/2017 o zmianie terminu złożenia wniosków,  przez wskazanie jako terminu zakończenia naboru godz. 12.00.00 (z dokładnością do sekundy), w ustalonej dla każdego z naborów dacie dziennej.  Aktualny Regulamin naboru znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
5. Szkoły wyższe;
6. Organizacje pozarządowe;
7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działaniu 4.1 Odnawialne źródła energiiPoddziałaniu 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Zachodni 

Typy projektów: Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena i wybór projektów będzie dokonany w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL. (PDF 8 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu 85% , bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 120 016,61PLN tj. 2 349 940,00 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu, aktualny od 25.04.2017 r. (PDF 901 KB)

Regulamin konkursu (PDF 1024 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 579 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 438 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie (PDF 417 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu (PDF 520 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej dla wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (PDF 317 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
032 77 40 172  
032 77 40 193  
032 77 40 194  
032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16 na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.