Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.3

3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym / 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 30.04.2019

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2019 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Wyniki naboru

Projekty wybrane do dofinansowania (wyniki oceny merytorycznej):  

W konkursie (324/18) złożono wnioski w ramach pięciu obszarów interwencji.

Aktualizacja 30 grudzień 2019 r.:

30 grudnia 2019 r. na mocy decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykorzystania środków EFRR i BP pozostałych do rozdysponowania w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań RPO WD 2014-2020 zaktualizowano listy rozstrzygające konkurs 3.3.1 e (nabór nr: RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18).   

Dofinansowanie otrzymuje łącznie 9 projektów, które spełniły kryteria wyboru, lecz ze względu na wyczerpanie alokacji nie zostały wcześniej wybrane do dofinansowania.   

W ramach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji – dofinansowanie otrzymują 4 projekty:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru LGOI (XLS 579 KB) - 30.12.2019

W ramach Obszaru Interwencji Doliny Baryczy – 2 projekty:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru OIDB (XLS 578 KB) - 30.12.2019

W ramach Obszaru Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka – 3 projekty:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru ZKD (XLS 579 KB) - 30.12.2019

 

Tym samym wszystkie projekty pozytywnie ocenione w naborze RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18 zostają wybrane do dofinansowania. 

 

W konkursie (324/18) złożono wnioski w ramach pięciu obszarów interwencji:

1. Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru ZOI (XLS 566 KB) – 06.12.2019 r.

Dofinansowanie otrzymują wszystkie 3 projekty.

2. Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru LGOI (XLS 567 KB) – 06.12.2019 r.

Dofinansowanie otrzymuje projekt plasujący się na 1 miejscu.

3. Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru OIDB (XLS 566 KB) – 06.12.2019 r.

Dofinansowanie otrzymuje projekt plasujący się na 1 miejscu.

4. Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru OIRW (XLS 565 KB) – 06.12.2019 r.

Dofinansowanie otrzymuje jedyny projekt z listy.  

5. Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru ZDK (XLS 567 KB) – 06.12.2019 r.

Dofinansowanie otrzymuje projekt plasujący się na 1 miejscu.

Skład KOP  (XLS 78 KB)

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej DIP: 

www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1108-3-3-1e-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-horyzontalny-osi-324-18.html 

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2019

Miejsce składania wniosków

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 

ul. Strzegomska 2-4,

53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 30.11.2018 r. do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia 30.04.2019r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów grantowych w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów zwanymi Grantodawcami : 

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
  • towarzystwa budownictwa społecznego;
  • organizacje pozarządowe;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

- modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła :na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe (niezależnie od ich klasy) i olejowe).

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową. Dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacjao odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację).Wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania. 

Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu - konkurs 3.3e OSI

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis maksymalny limit dofinansowania środków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych (dotyczy to zarówno poziomu grantodawcy jak i grantobiorcy).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Aktualizacja z 11.04.2019 r. 

Jest: 13 638 719 EUR 

Archiwum: 

Było: 8 292 598 EUR

Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2779 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 27.09.2018r.) alokacja w PLN wynosi 35 474 904,98 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wersja aktualna:

Regulamin konkursu (DOCX 202 KB) - aktualizacja 11.04.2019 r. 

Wykaz zmian (DOCX 332 KB) - aktualizacja 11.04.2019 r. 

Wersja archiwalna:

Regulamin_konkursu (DOCX 176 KB) - aktualizacja z 05.02.2019 r.

Regulamin konkursu  -  wersja obowiązująca do 04.02.2019 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku - konkurs 3.3.1e OSI

Wzór umowy o dofinansowanie

Wersja aktualna:

Wzór umowy o dofinansowanie 3.3e OSI (DOCX 141 KB) - aktualizacja 11.04.2019 r. 

Wersja archiwalna:

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - konkurs 3.3.1e OSI

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dział Informacji i Promocji DIP:

71 776 58 12     

71 776 58 13     

71 776 58 14     

71 776 58 16

Linki

Strona konkursu 3.3.1e OSI