Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 3.

3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 30.04.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik/listopad 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane on-line

Sposób składania wniosków

Wnioski należy złożyć w dwóch językach: polskim oraz słowackim i dostarczyć w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być m.in.:

  • organy administracji rządowej i samorządowej oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Szczegółowa lista kwalifikujących się wnioskodawców stanowi załącznik nr 1 do Podręcznika beneficjenta.

Listę wnioskodawców z Republiki Czeskiej wskazano w załączniku nr 15 do Podręcznika beneficjenta.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej (np.: staże, praktyki zawodowe, programy pilotażowe i stypendialne, wizyty studyjne).
  • Wspólne opracowanie i promocję oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej.
  • Realizację transgranicznych działań wspierających tak zwane włączenie społeczne i partycypację społeczną, scalających obszar pogranicza jako obszar funkcjonalny (np.: kursy, studia podyplomowe, programy i szkolenia).
  • Transgraniczną wymianę dobrych praktyk w zakresie realizacji programów i inicjatyw na potrzeby edukacji specjalistycznej i zawodowej oraz rozwiązań modelowych w szkolnictwie i placówkach kształcenia ustawicznego, a także dobrych praktyk w zakresie zarządzania edukacją oraz finansowania systemów szkolnictwa.
  • Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej (np. identyfikacja wspólnych problemów i luk w ofercie edukacyjnej, realizacja wspólnych procesów edukacyjnych i doradztwa zawodowego na transgranicznym rynku pracy, a także dostosowanie programów edukacyjnych do aktualnych wymogów rynku pracy, w tym współpraca między instytucjami w zakresie staży i praktyk zawodowych).

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny.

Na etapie składania wniosków o dofinansowanie wymagane będą opracowania własne, analizy sektorowe wnioskodawców obrazujące sytuację bazową grupy docelowej projektu.

Preferowane będą działania polegające na włączeniu społecznym grup marginalizowanych.

Nie ma możliwości dofinansowania działań polegających jedynie na budowie lub modernizacji zaplecza dydaktycznego. Mogą one stanowić jedynie element uzupełniający w projekcie.

Realizowane w projektach działania nie mogą powielać działań realizowanych w ramach sieci EURES.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określa Załącznik nr 9 do Podręcznika beneficjenta

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego projektu do realizacji, udowodniony transgraniczny charakter działań oraz spełnienie warunków specyficznych dla naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 1 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9,03 mln EUR.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady obowiązujące w konkursie opisane są na stronie programu oraz w Podręczniku beneficjenta.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Generator wniosków on-line.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 10 oraz Załącznik nr 10.1 (dla projektów z pomocą publiczną) do Podręcznika beneficjenta.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Partner Wiodący projektu reprezentujący partnerstwo ma prawo do złożenia skargi, jeśli w jego opinii ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektu.

Procedura skargowa jest opisana w załączniku numer 2 do Regulaminu Komitetu Monitorującego. Informacje na ten temat znajdują się także w Podręczniku beneficjenta, rozdział 5.2 Proces oceny i wyboru projektów.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektów w ramach programu Interreg Polska-Słowacja znajdują się w zakładce Najczęściej zadawane pytania.

Linki

Treść ogłoszenia o naborze oraz dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, podręcznik beneficjenta, obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie internetowej programu.