Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.5

2.5 Programy Akceleracyjne, Inteligentny Rozwój

Zakończony 4.09.2018

Wyniki naboru 7.12.2018

Lista projektów

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest podzielony na etapy. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi do 90 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/8300-834 Warszaw.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego w terminie i na warunkach określonych w rekomendowanym do dofinansowania wniosku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach których za pośrednictwem akceleratorów realizowane będą, przy udziale odbiorców technologii (średnich i dużych przedsiębiorców), programy akceleracyjne dla startupów z wykorzystaniem usług wspierających rozwój przedsiębiorstw oraz grantów.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR.Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, gdy:

1) spełnił kryteria wyboru projektów i otrzymał wymaganą liczbę punktów zgodnie z zasadami określonymi w załączniku „Kryteria wyboru projektów”  oraz 

2) kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w konkursie pozwalają na  wybranie go do dofinansowania.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1. 100% kosztów kwalifikowanych w zakresie:

- grantów rozliczanych uproszczoną metodą w postaci kwot ryczałtowych

- kosztów usług doradczych świadczonych na rzecz startupów

2. 50% kosztów kwalifikowanych w zakresie:

- kosztów bezpośrednich wynagrodzeń zespołu projektowego

- kosztów pośrednich rozliczanych według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem zespołu projektowego

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 10 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 15 000 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

- zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 7 500 000,00 zł

- zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 112 500 000,00 zł

Wartość dofinansowania każdego wydatku kwalifikowanego poniesionego w ramach projektów pokrywa się w 1/16 z puli środków wskazanej dla województwa mazowieckiego oraz w 15/16 z puli środków wskazanej dla pozostałych województw.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnej ocenie, protestu na zasadach określonych w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.

2. Protest jest wnoszony do PARP.

3. PARP rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy wdrożeniowej, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia otrzymania protestu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym PARP informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.

4. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów i uzyska co najmniej tyle punktów, ile uzyskał projekt umieszczony na ostatnim miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z uwzględnieniem kryteriów rozstrzygających oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych.

5. Protest może zostać wycofany przez wnioskodawcę zgodnie z art. 54a ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 – 93 lub 0 801 332 202.

Linki

Dokumentacja konkursowa