Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.4

2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze, RPO Pomorskiego

Zakończony 28.06.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w październiku 2019 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego
180-819 Gdańsk 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

 

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 2.4.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

- przedsiębiorców,

- Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB),

- jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

- związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Na potrzeby niniejszego naboru za IOB uznaje się podmioty posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) świadczących usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 5 opisu Poddziałania 2.4.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. realizowane w formule projektu grantowego kompleksowe przedsięwzięcie polegające na stworzeniu regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP.

Wybrani operatorzy dystrybuować będą środki na dofinansowanie usług m.in. z zakresu planowania strategicznego, globalizacji produktów, transferu technologii i know-how w odpowiedzi na popyt zgłoszony przez przedsiębiorstwa.

Liczba przedsiębiorstw, którym w ramach pojedynczego projektu grantowego, udzielono wsparcie w postaci specjalistycznej usługi doradczej, nie może być mniejsza niż 150.

Ramowe założenia dotyczące funkcjonowania systemu zamieszczono w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Sposób realizacji projektu

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Koszty i budżet projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Obszar C - Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Ukierunkowanie na Inteligentne Specjalizacje

C.2. Podejście strategiczne

C.3. Ukierunkowanie terytorialne

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie projektu na poziomie beneficjenta projektu grantowego (operatora systemu) wynosi 85% i nie podlega zasadom udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 45 074 485 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy: 

- etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP, 

- etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

w sprawach dotyczących naboru dla Poddziałania 2.4.1. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Michał Beyer, tel. (58) 32 68 142, e-mail: m.beyer@pomorskie.eu,

Stanisław Leszczyński, tel. (58) 32 68 142, e-mail: s.leszczynski@pomorskie.eu.

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. (58) 32 68 243, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

Andrzej Wrona, tel. (58) 32 68 113, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.