Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 13.1

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, RPO Lubelskiego

Zakończony 15.09.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2018 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI2014.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą (w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

-       samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

-       jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe albo instytucje gospodarki budżetowej,

-       fundacje, stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia,

-       kościoły i związki wyznaniowe,

-       przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)  we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów generujących dochód zgodnie z luką finansową). 2. Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie (środki EFRR + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez odrębną instytucję): 95% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 16 804 978,00 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 680 497,80 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (28.08.2018) (PDF 772 KB)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (28.08.2018) (PDF 162 KB)

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej informacje udzielane są pod nr telefonu (81) 44-16-756, oraz za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie