Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 12.2

12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego / 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego (119/15), RPO Śląskiego

Zakończony 27.04.2017

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów z Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT SUBREGIONU ZACHODNIEGO.

Konkurs nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/15.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Aktualizacja 26.04.2017 r.
Informujemy, że dla zachowania jednolitości podejścia w poszczególnych Instytucjach Organizujących Konkurs (IOK), Zarząd Województwa Śląskiego podjął 25 kwietnia 2017 r. uchwałę nr 829/189/V/2017 o zmianie terminu złożenia wniosków,  przez wskazanie jako terminu zakończenia naboru godz. 12.00.00 (z dokładnością do sekundy), w ustalonej dla każdego z naborów dacie dziennej.  Aktualny Regulamin naboru znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
a)Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a)    Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
b)    Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
c)    Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
d)    Organizacje pozarządowe;
e)    Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
f)     Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);
g)    Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych. 
Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przebudowa, budowa[1], remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

[1] W działaniu 12.2 poprzez budowę rozumie się rozbudowę, odbudowę, nadbudowę.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski ocenimy w oparciu o kryteria wyboru, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014‑2020.
Kryteria wyboru projektów - Załącznik nr 3 do SzOOP RPO WSL 2014‑2020

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria: 1) są projektami rewitalizacyjnymi, 2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą 3) nie są objęte pomocą de minimis 4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.[5]

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 614 996,79 PLN tj. 1 536 049,41EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkusu (aktualny od 25.04.2017 r.) (PDF 959 KB)

Regulamin konkursu (archiwalny do 24.04.2017 r.) (PDF 959 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku EFRR 2014 - 2020 [538,6kB] pdf

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu [438,3kB] pdf
Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z zasadami [520,1kB] pdf
Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu [416,6kB] pdf

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (PDF 324 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 305, +48 32 77 40 306.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.
Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16 na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego