Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.2

1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 31.03.2019 do 30.09.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. 

Wyniki naboru 28.06.2019

28.06.2019

Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19, I runda

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 27 czerwca 2019 r, uchwałą nr 1169/19 dokonał wyboru do dofinansowania 4 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej(.pdf, 282 KB), złożonych w ramach I rundy naboru.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 1 GB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 216 KB).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Konkurs podzielony jest na rundy. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to: • czerwiec 2019r. dla I rundy; • lipiec 2019 r. dla II rundy; • sierpień 2019r. dla III rundy

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 (.pdf 927 KB) do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl.  

System będzie dostępny od dnia 31 marca 2019r.(dzień otwarcia naboru) do dnia 30 września 2019r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

 • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
 • Duży bon na innowacje – do 200 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup: 

 1. Usług badawczo-rozwojowych:a)    usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;b)    usługi w zakresie wzornictwa.
 2. Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących:  
  a)    usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
  b)    usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
  c)    usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
  d)    usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.  

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 (.pdf 449 KB) do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 85%

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

 • 15%

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

 • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN,
 • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 16 449 777,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 487 KB) - obowiązujący od 19.06.2019 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 486 KB) - obowiązujący do 18.08.2019 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 5,9 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 449 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 927 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 332 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy KOP (.pdf, 904 KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników (.pdf, 326 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 479 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 467 KB)

Załącznik nr 8 Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego, Uszczegółowienie Obszarów Wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 874 KB)

Załącznik nr 9 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,2 MB)

Załącznik nr 10 Wzór raportu z realizacji usługi (.doc, 136 KB)

Załącznik nr 11 Instrukcja dotycząca minimalnego zakresu studium wykonalności (.pdf, 268 KB)

Załącznik nr 12 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 220 KB)

Załącznik nr 13 Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy (.pdf, 323 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 (.pdf, 927 KB) do Regulaminu konkursu.

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip 252 KB)

Załącznik nr 1 Pomoc de minimis (.xlsx 127 KB)

Załącznik nr 2 Rozeznanie rynku (.docx 158 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 (.pdf 479 KB) do Regulaminu konkursu.

Załączniki do umowy o dofiansowanie (.zip, 451 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 (.pdf, 467 KB) do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81 , (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.