Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.3

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT ZACH (129/16), RPO Śląskiego

Zakończony 28.02.2017

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.
Konkurs nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16
Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Aktualizacja 7.12.2016 r. 
W związku z decyzją o zmianie uchwały przyjmującej Pakiet aplikacyjny konkursu  6.12.2016 r. zmianie uległ  wzór umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
5. Organizacje pozarządowe;
6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
8. Instytucje kultury
9. Przedsiębiorcy. 

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Typ projektu:W ramach konkursu przewiduje się realizację następujące typy projektów:

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów  (PDF 8 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria: 1) są projektami rewitalizacyjnymi, 2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą 3) nie są objęte pomocą de minimis 4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

26 299 485,15 PLN tj. 6 072 802,35 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (RTF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 579 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący od 6.12.2017 r. (PDF 432 KB) 
Wzór porozumienia o dofinasowanie obowiązujący od 6.12.2017 r. (PDF 411 KB) 
Wzór decyzji o dofinansowanie obowiązujący od 6.12.2017 r. (PDF 525 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie archiwalny (PDF 432 KB)
Wzór decyzji o dofinansowaniu archiwalny (PDF 525 KB)
Wzór porozumienia o dofinansowaniu archiwalny (PDF 411 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek (RTF 651 KB) 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
032 77 40 172
032 77 40 193
032 77 40 194
032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 na stronie regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.