Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

29 grudnia 2021 roku zaktualizowany został Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

W SZOOP zaktualizowano dane dotyczące wartości szacowanego wkładu krajowego, który zostanie przeznaczony na realizację projektów. Zmiana w tym zakresie spowodowały modyfikację wybranych wartości dla osi priorytetowych POIR.

Zaktualizowano również załącznik nr 2 do SZOOP - Tabelę wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań w zakresie wartości docelowe niektórych wskaźników. Ponadto w SZOOP oraz załączniku nr 2 uwzględniono dodatkowy wskaźnik produktu (Liczba małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie ) w działaniu 2.6 Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP.

Wprowadzono również zmiany o charakterze technicznym takie jak aktualną nazwę Ministerstwa Rozwoju i Technologii (poprzednio MRPiT) oraz aktualne publikatory niektórych aktów prawnych.

Zobacz zaktualizowany dokument