Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

24 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

Zmiany dokumentu obejmują wprowadzenie do rozdziału 7 Wytycznych szczegółowych wykazów wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych dla następujących działań/poddziałań:

  • 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług;
  • 3.2 Modernizacja energetyczna budynków;
  • 5.1 Infrastruktura drogowa;
  • 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej;
  • 6.4 Infrastruktura edukacyjna.

Ponadto, skorygowana została część ogólna dokumentu, w zakresie następujących podrozdziałów:

  • 6.5 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji;
  • 6.14 Koszty pośrednie;
  • 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu.