Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończono nabór wniosków dla konkursów w działaniu 2.4.5 Programu Infrastruktura i Środowisko

23 maja br. zakończył się nabór wniosków w dwóch konkursach z działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, typ projektów 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów.

W ramach podtypu projektu 2.4.5b Budowa potencjału i integracja dofinansowanie UE przeznaczone zostanie na szkolenia i aktywną edukację dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę, tj. przedsiębiorców, organów administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów.

W ramach poddziałania 2.4.5b złożono 44 wnioski na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 44 214 131,73 zł. Kwota środków europejskich przeznaczona na to poddziałanie wynosiła około 13 mln zł.

 

W ramach podtypu projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych dofinansowanie UE zostanie przeznaczone na działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych w celu budowania świadomości na temat potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

W ramach poddziałania 2.4.5c złożono 49 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 35 270 064,68 zł. Kwota środków europejskich przeznaczona na to poddziałanie wynosiła około 13 mln zł.

 

Termin zakończenia oceny formalnej i merytorycznej I stopnia w obu konkursach planowany jest na lipiec 2016 r., a ostateczne rozstrzygnięcia konkursów i zatwierdzenie projektów do dofinansowania planuje się na III kwartał 2016 r.

Wszelkie informacje na temat przebiegu oceny wniosków będą umieszczane na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.