Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W listopadzie aż 190 możliwości finansowego wsparcia dla Twoich pomysłów i rozwoju działalności! Sprawdź ofertę Funduszy Europejskich!

W listopadzie szansę na pozyskanie pieniędzy unijnych mają szczególnie przedsiębiorcy, jednostki naukowe i uczelnie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.  Z oferty mogą też skorzystać samorządy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.  Nadchodzący miesiąc to 190 konkursów, z czego 93 zupełnie nowe. Wśród nich znajdziesz 59 konkursów z programów ogólnopolskich, 120 konkursów z programów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Sprawdź pełną ofertę wszystkich naborów unijnych!

Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach. 

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

Badania i rozwój

Na początku listopada otwiera się nabór na projekty dotyczące badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy wejdą w konsorcjum z jednostką naukową. Konsorcjum może jednak liczyć nie więcej niż 5 podmiotów, a liderem musi być jednostka naukowa. Pula środków w konkursie wynosi 50 mln zł. Koszty kwalifikowalne projektu muszą wynosić co najmniej 1 mln zł. 

Dla przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami listopad to ostatnia szansa na przystąpienie do konkursu z Programu sektorowego PBSE. To oferta zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsorcjów przedsiębiorstw. Na projekty zarezerwowano 120 mln zł. Konkurs PSBE dotyczy sektora elektroenergetycznego, a w szczególności rozwiązań w obszarze:

 • energetyka konwencjonalna
 • energetyka odnawialna
 • sieci elektroenergetyczne. 

Tu możesz otrzymać pieniądze na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Wartość kosztów kwalifikowanych dla projektu może wynosić od 2 mln zł do 40 mln zł. Dowiedz się więcej 

Przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, zapraszamy do składania wniosków na projekty związane z:

 • prowadzeniem badań przemysłowych, czyli takich badań, które służą zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, dzięki którym opracowane będą nowe produkty, procesy i usługi lub wprowadzone znaczące ulepszenia do już istniejących produktów, procesów i usług,  
 • eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, które polegają na  nabywaniu, łączeniu i wykorzystywaniu aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności np. z dziedziny nauki, technologii czy działalności gospodarczej w celu planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług,
 • zakupem wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu, usługi czy technologii.

Infrastruktura B+R

Przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na inwestycje w tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w listopadzie mogą ruszać po środki z ogólnopolskiego Programu Inteligentny Rozwój. Pula środków w konkursie na takie projekty wynosi 460 mln zł.  

W skali regionalnej zapraszamy przedsiębiorców, m.in. z województwa mazowieckiego i podkarpackiego do składania wniosków na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Dotację unijną możesz przeznaczyć na zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która służy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Chodzi tu o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Możesz dofinansować np. koszty wiedzy technicznej oraz doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów bezpośrednio związanych z realizacją projektu. Dowiedz się więcej o konkursie.

Dla przedsiębiorstw, które wejdą w konsorcjum z jednostką naukową lub uczelnią, w listopadzie otwiera się szansa na pozyskanie unijnych środków na rozwój infrastruktury naukowej. Możesz dostać środki np. na zakup wyposażenia naukowego lub zestawu przyrządów, rozwój zbiorów, archiwów naukowych, sieci i infrastruktury komputerowej czy zakup oprogramowania. Środki przeznaczone na projekty wyłonione w tym konkursie to 550 mln zł. Koszty kwalifikowalne Twojego projektu muszą wynosić co najmniej 30 mln zł. Maksymalnie możesz otrzymać dotację w wysokości 80% tych kosztów.

O pieniądze mogą starać się projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, które są na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PDF).

Innowacje

Innowacje

W listopadzie ostatnią szansę na złożenie wniosku o dofinansowanie mają mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać dodatkowe środki finansowe dla swojej firmy. Dzięki dotacji mogą skorzystać z usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim przewidziano na projekty pulę ok. 790 tys. zł, dla projektów z pozostałych województw ok. 13,5 mln zł. W zależności od rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja, wsparcie może wynieść od 60 tys. zł do 800 tys. zł. 

Energetyka

Listopad to również miesiąc z 7 konkursami w obszarze energetyki. Dla dużych przedsiębiorstw, jak również przedsiębiorców – wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, otwiera się oferta m.in. na inwestycje w obszarach: 

 • budowa nowych lub zwiększenie mocy jednostek, które wytwarzają jednocześnie energię elektryczną i ciepło użytkowe,
 • budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu, które wykorzystują energię cieplną wytworzoną jednocześnie z energią elektryczną, w tym wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE,
 • budowa nowych lub przebudowa instalacji, dzięki którym zwiększy się moc wytwarzanej energii cieplnej, wykorzystującej biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną,
 • przebudowa systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, które zmniejszą straty na przesyle i dystrybucji energii.

Wzornictwo przemysłowe

Wzornictwo

Listopad to ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dofinansowanie przez przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Jeśli działasz w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim lub świętokrzyskim rozwijaj swoją firmę w oparciu o design. Sprawdź potencjał wzorniczy swojej firmy. Na tym etapie możesz otrzymać nawet 100 tys. złotych, przy poziomie dofinansowania do 85%. 

 

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Efektywność energetyczna

Efektywność energatyczna

Działasz w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej? W listopadzie otwiera się możliwość pozyskania środków unijnych na tzw. głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych lub budynków użyteczności publicznej (woj. łódzkie). Taka modernizacja energetyczna budynku obejmować może ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów na energooszczędne, w tym m.in.:

 • wymianę okien, drzwi zewnętrznych
 • modernizację wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • wymianę oświetlenia części wspólnych na energooszczędne
 • przebudowę systemów grzewczych
 • przebudowę systemów chłodzących i budowę/przebudowę klimatyzacji
 • instalację odnawialnych źródeł energii

Nabory listopadowe to również szansa na pozyskanie środków unijnych na zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi w województwie zachodniopomorskim, małopolskim i śląskim. Do skorzystania z oferty zapraszamy m.in. przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje oświatowe i opiekuńcze, zakłady opieki zdrowotnej oraz organizacje pozarządowe.

 

Organizacje pozarządowe

Działasz w organizacji pozarządowej lub jako partner społeczny? Listopad to okazja na pozyskanie środków na organizację szkoleń, a  np. w województwie opolskim, śląskim czy podlaskim na wsparcie edukacji przedszkolnej. Szkoleń potrzebują pracownicy jednostek samorządu terytorialnego wykonujący zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Z kolei pracownicy służby geodezyjnej i kartograficznej wymagają przeszkolenia z zakresu analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych. 

Ochrona środowiska

Środowisko

 

 W listopadzie można również składać wnioski na projekty związane z ochroną środowiska, na przykład:

 • na sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (woj. zachodniopomorskie),
 • na budowę, przebudowę lub modernizację budowli przeciwpowodziowych (woj. opolskie),
 • na gospodarowanie odpadami (woj. śląskie),
 • na gospodarkę wodno-ściekową (woj. pomorskie).

Infrastruktura społeczna

Infrastruktura społeczna

W listopadzie możesz również składać wnioski na projekty aktywizacji społecznej, a konkretnie na:

 • wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:
  - społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
  - zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu,
  - edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
 • ułatwienia dostępu do niedrogich i wysokiej jakości usług społecznych,
 • realizowanie lokalnych działań z aktywnym udziałem społeczności (organizowanie grup inicjatywnych, grup samopomocowych, grup wsparcia).

W programach regionalnych (m.in. województwo mazowieckie, dolnośląskie, warmińsko-mazurskie) dostępnych będzie aż 17 konkursów o tej tematyce.

Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, społeczne i związki wyznaniowe.

 

Jednostki naukowe i uczelnie

O pieniądze unijne na rozwój infrastruktury naukowej w listopadzie mogą się również ubiegać konsorcja jednostek naukowych lub uczelni. Inwestycja może obejmować m.in. zakup wyposażenia naukowego lub zestawu przyrządów, rozwój zbiorów, archiwów naukowych, sieci i infrastruktury komputerowej czy zakup oprogramowania. 

Wsparcie unijne jest jednak zarezerwowane wyłącznie na projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, które znajdują się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PDF).

 

Jednostki samorządu terytorialnego

Dla jednostek samorządu terytorialnego w listopadzie otwiera się nabór na projekty dotyczące gospodarki odpadami np. inwestycje dotyczące punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Inwestycje nie obejmują instalacji do termicznego przekształcania odpadów. 

Do wzięcia są również pieniądze unijne na projekty związane ze zdrowiem, na przykład na:

 • zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (woj. mazowieckie),
 • rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego (woj. zachodniopomorskie),
 • edukację prozdrowotną o charakterze regionalnym i lokalnym polegającą na zachęcaniu do skorzystania z badań profilaktycznych raka piersi (woj. opolskie),
 • rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami (woj. łódzkie),
 • projekty wczesnej diagnostyki, leczenia chorób cywilizacyjnych oraz ograniczających aktywność zawodową (woj. podlaskie).

 

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany jakimś konkursem, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji. 

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!