Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Opublikowano "Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020"

30 stycznia 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała „Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Celem dokumentu jest w szczególności zapewnienie jednolitych warunków przygotowania i przyjmowania SZOOP oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji zawartych w SZOOP, tak aby uszczegółowić postanowienia poszczególnych programów na lata 2014-2020.

SZOOP uszczegóławia zapisy programu operacyjnego w podziale na działania/poddziałania. Informacje zawarte w SZOOP dotyczą w szczególności następujących kwestii:

  • cele i oczekiwane rezultaty planowanej interwencji;
  • typy projektów;
  • typy potencjalnych beneficjentów;
  • system instytucjonalny realizacji programu;
  • rozkład alokacji finansowej;
  • maksymalny poziom dofinansowania;
  • formy wsparcia;
  • tryby i kryteria wyboru projektów;
  • kwestie dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis;
  • zestawienie projektów pozakonkursowych.

Integralnym elementem SZOOP są kryteria wyboru projektów. Załącznik z tymi kryteriami podlega zatwierdzeniu przez komitet monitorujący. Projekt wytycznych przeszedł proces wieloetapowych konsultacji zewnętrznych m.in. z Urzędami Marszałkowskimi, Trójstronną Komisją ds. Społeczno-Gospodarczych, Radą Działalności Pożytku Ogólnego oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W przygotowanie dokumentu zostali włączeni także inni partnerzy społeczni.

Treść dokumentu jest dostępna na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: