Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego - ogłoszenie nr 1/2015

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego4 (RPO WZ) w dziedzinach:

 • Innowacyjne inwestycje MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa);
 • Zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami pogodowymi;
 • Infrastruktura energetyczna.

(dotyczy naborów projektów w ramach działań: 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia, 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii, 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego, 3.4 Adaptacja do zmian klimatu).

1. WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW

Warunki obligatoryjne:

 1. posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej RPO WZ, w ramach której dokonywany jest wybór projektów, tj.:

  a) posiadanie wykształcenia wyższego i legitymowanie się dyplomem co najmniej magistra/inżyniera lub stopniem naukowym,
  b) posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego, które nabyto w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od dnia złożenia dokumentów), w zakresie dziedziny, do której aplikuje się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020,
  c) posiadanie wiedzy, umiejętności lub uprawnień w dziedzinie, do której aplikuje się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020;

 2. posiadanie wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WZ;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. zgłoszenie gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów;
 7. brak powiązań stosunkiem pracy z Instytucją Zarządzającą RPO WZ (tj.: Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego) i Instytucją Pośredniczącą w RPO WZ (tj.: Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Urzędem Miejskim w Koszalinie);
 8. nieświadczenie usług w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WZ i brak powiązań z firmami konsultingowo-doradczymi świadczącymi takie usługi zgodnie z pkt 8) i 9) oświadczenia stanowiącego część składową załącznika nr 2 do Trybu wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 9. wyrażenie zgody na umieszczenie danych w Wykazie oraz na ich przetwarzanie.

Warunki pożądane:

 1. doświadczenie przy ocenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w dziedzinie, w ramach której składane jest zgłoszenie o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020;
 2. uzyskanie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów danego programu w ramach perspektywy 2014-2020 (dotyczy regionalnych i krajowych programów).

2. SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 składa wypełniony Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem (określone w załączniku nr 2 do Trybu) w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów.

Do zgłoszenia dołącza się kopie dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków obligatoryjnych – obowiązkowo,
b) warunków pożądanych - fakultatywnie.
(wymagane kopie dokumentów zostały określone w Kwestionariuszu).

Wzór Kwestionariusza osobowego wraz ze wzorem oświadczenia, Tryb wyłaniania kandydatów na ekspertów oraz Lista dokumentów, z którymi należy się zapoznać, są dostępne poniżej w formie załączników do pobrania.

3. TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ NA EKSPERTÓW

Od 19 listopada 2015 r. do 3 grudnia 2015 r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTACJI

a) Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem (określone w załączniku nr 2 do Trybu) oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków obligatoryjnych i pożądanych w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
Wydział Zarządzania Strategicznego,
ul. Wyszyńskiego 30,
70–203 Szczecin,

z dopiskiem: Nabór kandydatów na ekspertów do Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – ogłoszenie nr 1/2015 (dane osobowe).

4. WAŻNE INFORMACJE

Kandydat na eksperta może zgłosić się do kilku dziedzin (w obrębie dziedzin, dla których ogłoszony został nabór), jednakże do każdej dziedziny należy dołączyć osobny Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem oraz odpowiednie dokumenty spełnienie warunków obligatoryjnych i pożądanych.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: kop@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel.: 91 44 11 183 lub 91 44 11 176,  faks: 091 488 10 15.

5. PLIKI DO POBRANIA

Lista dokumentów, z którymi należy się zapoznać  (DOCX 20 KB)

Tryb wyłaniania kandydatów na ekspertów (PDF 312 KB)