Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe rynki, większe możliwości

Od wielu lat Fundusze Europejskie zmieniają Małopolskę. Dzięki nim możliwe było wzmocnienie potencjału gospodarki, zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Środki unijne na lata 2014-2020 wyznaczają nowe kierunki rozwoju, które tak jak poprzednio przysłużą się małopolskim firmom.

Marka gospodarcza – Małopolska

W dzisiejszych czasach trudno jest ograniczyć przedsiębiorczość tylko do rynku lokalnego – to jest wymóg wciąż pogłębiającej się globalizacji. Podejmowanie spójnych działań na rzecz wzmocnienia wizerunku małopolskiej gospodarki na arenie krajowej i międzynarodowej pomoże lokalnym przedsiębiorcom w wejściu na rynki zagraniczne. W tym celu w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski przygotowano program, który ma promować województwo jako region przyjazny przedsiębiorcom (Poddziałanie 3.3.1 – Promocja gospodarcza Małopolski). Dzięki wspólnej strategii można ujednolicić przekaz kierowany poza Małopolskę, a jednocześnie z równą skutecznością promować zarówno doświadczonych eksporterów, jak i niewielkich, lokalnych przedsiębiorców.

Do kogo trafi wsparcie?

Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać, m.in. jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, ich związki i stowarzyszenia), instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe. Miarą sukcesu realizowanych przez nich projektów będzie liczba przedsięwzięć promujących firmy w kraju i za granicą. Głównymi odbiorcami – uczestnikami realizowanych działań będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których właściciele są zainteresowani umiędzynarodowieniem swojej działalności.

Wachlarz możliwości

Realizowane przedsięwzięcia mają przynieść mierzalne efekty gospodarcze. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty polegające na organizacji zagranicznych misji gospodarczych dla przedsiębiorców, a także innych działań o charakterze wydarzeń (konferencji, eventów), których celem będzie ułatwienie nawiązywania kontaktów biznesowych małopolskich przedsiębiorców z partnerami zagranicznymi. Temu mogą służyć również analizy rynków zagranicznych, opracowywane w ramach wybranych projektów. Wspierane będą przedsięwzięcia promujące innowacyjność – w szczególności wzmacniające wzajemne relacje między nauką a biznesem, a także wspierające komercjalizację innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce. Promocja gospodarcza będzie nakierowana także na rozwijanie procesu inwestycyjnego w regionie – o dofinansowanie będą mogły starać się inicjatywy promujące Małopolskę, jako region przyjazny zewnętrznym inwestorom.

Ile środków przeznaczono na promocję gospodarczą?

Konkurs na projekty związane z promocją gospodarczą Małopolski zostanie ogłoszony w listopadzie 2015 r. Środki przeznaczone na ten konkurs to 15 mln euro. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu wyniesie 85% w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

Gdzie szukać informacji?

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: