Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Najważniejsze zmiany wprowadzone przy okazji aktualizacji Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

9 stycznia 2018 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami. Wprowadzone zmiany wynikają m. in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian w Umowie Partnerstwa oraz z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze włączenia społecznego.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do czwartej wersji Wytycznych obejmują:

  • zaktualizowanie zapisów demarkacji dotyczących m.in. grup docelowych między CT 8 i CT 9 w kontekście zmienionych w tym zakresie zapisów Umowy Partnerstwa;
  • zmiany w sposobie pomiaru efektywności społecznej i zatrudnieniowej;
  • schemat realizacji projektów Ośrodków Pomocy Społecznej/Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w trybie pozakonkursowym i konkursowym;
  • preferencje dla rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz dla realizacji kompleksowych projektów łączących wsparcie rodziny i wsparcie pieczy zastępczej;
  • wprowadzenie możliwości wsparcia o charakterze reintegracyjnym w ramach usług towarzyszących przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstw społecznych oraz zwiększenie maksymalnej kwoty dotacji dla jednego podmiotu na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;
  • rozszerzenie katalogu osób, dla których może zostać przyznana dotacja na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Wytyczne obowiązują od 9 stycznia 2018 r.

Zapoznaj się z aktualną wersją Wytycznych oraz zgłoszonymi uwagami: