Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

„Łącząc Europę” – kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w konkursie CEF na 2015 r. (pula ogólna)

Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci w dniu 5 listopada 2015 r. ogłosiła nabór na projekty mogące otrzymać dofinansowanie z instrumentu CEF w części ogólnej. Konkurs będzie trwał do dnia 16 lutego 2016 r. (planowany ostateczny termin składania wniosków aplikacyjnych do KE).

Podczas posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego CEF w sektorze transportu, który odbył się 30 września 2015 r. w Brukseli, przedstawiciele wszystkich państw członkowskich pozytywnie zaopiniowali Program Wieloletni CEF na 2015 r. określający priorytety oraz dostępny budżet na poszczególne obszary, które zostały przewidziane do finansowania ze środków CEF w nadchodzącym konkursie. 

Obszar Zakres Budżet (mln EUR)
Priorytet 1 ERTMS – Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (PDF 222 KB) 200
Priorytet 2

Wdrożenie nowych technologii i innowacyjność (PDF 217 KB)

Bezpieczna infrastruktura (PDF 155 KB)

60

15

Priorytet 3

SESAR – Single European Sky (PDF 241 KB)

RIS – System Informacji Rzecznej (PDF 102 KB)

ITS – Inteligentne Systemy Transportowe (PDF 247 KB)

MoS – Autostrady morskie (PDF 178 KB)

Działania dot. infrastruktury w węzłach sieci bazowej (w tym miejskich) (PDF 251 KB)

Połączenia oraz rozwój platform multimodalnych (PDF 165 KB)

515

10

70

130

50

40

  Łącznie pula ogólna środków CEF (MAP 2015) 1 090

 

Preselekcja

Wszystkie wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez Państwo Członkowskie, tj. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wnioski nie posiadające takiej akceptacji nie będą oceniane przez KE.

Mając na uwadze powyższe wstępne propozycje projektów należy przedłożyć do Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MIiR. Wstępna propozycja projektu zidentyfikowanego jako kwalifikujący się do wsparcia ze środków CEF musi obejmować:

  • krótki opis i cel projektu,
  • planowany harmonogram ramowy realizacji projektu,
  • planowany budżet projektu wraz z wyszczególnieniem źródeł finansowania,
  • informację o ewentualnych partnerach zaangażowanych w realizację projektu,
  • wskazanie jednego z priorytetów, w zakres którego wpisuje się przedkładana propozycja projektu.

Prosimy także o przekazanie ww. informacji w wersji elektronicznej na adres: cef@mir.gov.pl

Terminy

5 listopada 2015 r. – ogłoszenie przez KE zaproszenia do składania wniosków na 2015 r. na dofinansowanie projektów z puli ogólnej środków CEF.

13 listopada 2015 r. – termin przekazywania do MIiR wstępnych propozycji projektów w celu dokonania oceny prekwalifikacyjnej. Po analizie przekazanych materiałów MIiR przedstawi opinię ws. zgodności projektu z zasadami konkursu.

15 grudnia 2015 r. – termin przekazywania do MIiR wniosków aplikacyjnych dla projektów, które w wyniku preselekcji otrzymały pozytywną ocenę. Beneficjenci przygotowują wnioski wraz z załącznikami wg formularza wniosku aplikacyjnego opracowanego przez KE.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie przez MIiR nie będą rozpatrywane, za wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, o których Beneficjent musi poinformować przed jego upływem.

Formularze dokumentów konkursowych na 2015 r., w tym formularz wniosku aplikacyjnego, zostaną opublikowane przez INEA w dniu ogłoszenia przez KE Zaproszenia do składania wniosków. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od KE, nie są przewidywane znaczące zmiany w formularzu wniosku aplikacyjnego na 2015 r. w stosunku do wniosku dla poprzedniej edycji. Zatem, prosimy o przygotowanie wniosku aplikacyjnego w oparciu o formularz dla konkursu na 2014 r. umieszczony na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci (INEA) 

do 20 stycznia 2016 r. – ocena i weryfikacja wniosków aplikacyjnych dokonywana przez MIiR oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. MIiR przekaże wyniki weryfikacji oraz ewentualne uwagi do przedłożonych dokumentów aplikacyjnych, wyznaczając jednocześnie termin na złożenie ostatecznej wersji wniosku wraz z tłumaczeniem na język angielski, a także poinformuje o dalszych krokach, które należy podjąć w celu prawidłowego złożenia wniosku aplikacyjnego do KE.

16 lutego 2016 r. – ostateczny termin składania wniosków aplikacyjnych do KE. Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegać ocenie KE.

Harmonogram Programu Wieloletniego na 2015 r. przewiduje, że indywidualne Grant Agreement dla projektów, które otrzymają wsparcie finansowe ze środków CEF będą zawierane pod koniec 2016 r.

CEF Info Day – Bruksela 30 listopada 2015 r.

Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) zaplanowała 30 listopada 2015 r. Dzień otwarty dla Beneficjentów, którzy planują składać swoje projekty w obecnym konkursie CEF na 2015 r. Warsztaty w Brukseli będą okazją do zapoznania się Beneficjentów z zagadnieniami procesu aplikowania i oceny projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze transportu. Spotkanie stworzy także warunki do omówienia ze służbami KE praktycznych kwestii w zakresie zasad towarzyszących właściwemu przygotowaniu wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do złożenia w trwającym obecnie naborze.

Wszelkie pytania odnośnie instrumentu CEF oraz konkursu na 2015 r. proszę kierować na adres e-mail: cef@mir.gov.pl. Dodatkowe informacje mogą Państwo także uzyskać pod numerami telefonów: 22 273-7737, 22 273-8349, 22 273-8343, 22 273-8346, 22 273-8344, 22 273-8348, 22 273-8438 oraz 22 273-7736.