Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kreatywnie z Funduszami Europejskimi

W wielu miejscach Polski mamy ferie. Tak się tylko mówi, bo właściwie to dzieci mają wolne, a rodzice robią wszystko żeby urozmaicić im ten czas. Pogoda niestety wysoko podnosi poprzeczkę. W takiej sytuacji znacznie prostszym wyzwaniem wydaje się rozpocząć realizację biznesowych i życiowych planów z Funduszami Europejskimi. Jakie przedsięwzięcia obecnie są wspierane z FE? Sprawdzamy.

W lutym ruszają nowe nabory z programów regionalnych oraz krajowych. Wiele konkursów kierowanych jest do przedsiębiorców. O wsparcie mogą starać się również jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz ośrodki pomocy społecznej, instytucje ochrony zdrowia czy uczelnie wyższe.

Cała oferta obejmuje 31 naborów z programów ogólnopolskich, 80 z programów regionalnych (w tym 36 nowych naborów) i 1 nabór z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W tym miesiącu można składać wnioski dotacyjne w m.in. obszarach: aktywizacji społecznej, efektywności energetycznej, B+R, innowacji, cyfryzacji, edukacji i nauki, transportu oraz ochrony środowiska. 

Zapoznaj się z lutowymi  konkursami i odkryj nowe możliwości rozwoju!

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

Naczynia laboratoryjne

W lutym na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców czekają nowe konkursy z tzw. „szybkiej ścieżki”, czyli konkursy z przyspieszoną oceną wniosków.

O środki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze unijne na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie może uzyskać dotacji.

Oferta obejmuje:

 • konkurs na projekty, realizowane we  wszystkich województwach, poza województwem mazowieckim,
 • konkurs dla firm, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020).

Więcej informacji o konkursach: 

Innowacje

Żarówka

Jeśli masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę, w Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy.

Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan rozwoju Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. 

Więcej informacji o platformach startowych znajdziesz na stronie PARP

Ochrona środowiska

Listek

Wiatr, biomasa, biogaz, woda, energia słoneczna lub geotermalna to wszystko odnawialne źródła energii. Warto w nie inwestować, ponieważ są bardziej przyjazne dla środowiska, a co za tym idzie również dla nas samych.

Przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii – nadal mają szansę przyczynić się do poprawy warunków życia na Śląsku.

Środki unijne przyznawane są na projekty zakładające budowę lub przebudowę jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, na terenie województwa śląskiego.

Więcej informacji o konkursie

Jednostki samorządu terytorialnego - Gminy

Centra Usług Społecznych

Aby sprawnie docierać z pomocą potrzebującym, niezbędna jest dobra organizacja i trafne zdefiniowanie problemu do rozwiązania.

Zapewnić to mają Centra Usług Społecznych, które pozwolą na skoordynowanie w jednym miejscu różnego typu oferowanych usług. Oprócz głównych zadań związanych ze świadczeniem pomocy społecznej, mogą to być również działania o charakterze edukacyjnym, czy kulturalnym. A co najważniejsze, wszystko to skrojone na miarę potrzeb danej gminy. Autorzy takich projektów mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 2,5 mln zł do 5 mln zł, w zależności od typu CUS-u. 

Więcej informacji o konkursie

Jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, MŚP

Cyfryzacja

Tablet

Lubimy je, bo ułatwiają życie, usprawniają pracę przedsiębiorcom i pozwalają zaoszczędzić cenny czas. Oczywiście mowa o aplikacjach. Obecnie rusza konkurs na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.

Dotyczą one następujących obszarów:

 • e-administracja,
 • e-uczenie się,
 • e-włączenie społeczne,
 • e-kultura,
 • e-zdrowie.

Więcej informacji o konkursie na stronie CPPC

Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje ochrony zdrowia, instytucje nauki i edukacji, podmioty ekonomii społecznej

Ochrona środowiska

Listek

Czy szukacie środków unijnych na realizacje planów niskoemisyjnych? Na przykład na wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne? 

Nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń na tego typu projekty rozpoczął się 31 stycznia 2020 r. w programie regionalnym woj. łódzkiego

W tym miesiącu możliwe jest składanie przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, wniosków na projekty związane z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, sieci kanalizacji deszczowej czy modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę (woj. śląskie i dolnośląskie) oraz gospodarka odpadami (przedsięwzięcia z zakresu budowy/rozbudowy/ modernizacji/wyposażenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; woj. świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) 

Szczegóły konkursów w województwach:

Efektywność energetyczna

Jeśli planujecie budowę, rozbudowę lub modernizację urządzeń wytwarzających energię elektryczną lub cieplną i stawiacie na odnawialne źródła energii (na przykład biomasę, biogaz i energię słoneczną), to są na to środki w programach regionalnych (woj. kujawsko-pomorskie, śląskie, podlaskie, lubelskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie). Jeśli uzyskacie dofinansowanie, to w projektach będzie można również wykonać niezbędną infrastrukturę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych czy przeprowadzić termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Informacje o konkursach w poszczególnych województwach:

Nauka i edukacja

Sporo konkursów trwa lub rozpoczęło się w obszarze wspierającym naukę i edukację.

Na przykład w województwie śląskim i dolnośląskim, w ramach programu regionalnego, można składać wnioski na projekty dotyczące budowy/ remontów laboratoriów sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów z niepełnosprawnościami, uczniów szczególnie uzdolnionych.

Zainteresowanych wzmacnianiem jakości edukacji przedszkolnej, zainteresują konkursy, które rozpoczną się w województwie opolskim i świętokrzyskim.

Dofinansowanie w tych konkursach można uzyskać na:

 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego,
 • doposażenie w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych,
 • modernizację/remont istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. 

Ciekawy konkurs rozpocznie się 17 lutego w programie regionalnym województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie granty umożliwią doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi) oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami. 

Dodatkowe informacje

Transport

Środki transportu: samolot, pociąg, samochód

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, z programów regionalnych województwa śląskiego i kujawsko-pomorskiego, mogą ubiegać się o wsparcie projektów z zakresu:

 • budowy, przebudowy infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów),
 • wdrażania inteligentnych systemów transportowych (ITS),
 • zakupu taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego lub
 • modernizacji systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zamiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem). 

Szczegóły w informacji o naborach w województwach:

Zdrowie

Krzyżyk

W bieżącym miesiącu realizowanych jest 6 naborów z obszaru zdrowia (programy regionalne w województwie zachodniopomorskim, świętokrzyskim i dolnośląskim).

O wsparcie ubiegać się mogą:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe, a także
 • podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizujące zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. 

Znajdziemy wśród nich projekty z zakresu rozwoju alternatywnych form opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu albo projekty wczesnej profilaktyki, np. wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością, czy wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!