Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko w odpowiedzi na pandemię

Komisja Europejska przyjęła zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Decyzja Komisji wydana 13 października 2020 roku dotyczy zmiany, która jest kontynuacją działań Polski zmierzających do wsparcia systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

Zmiana obejmuje przekazanie dodatkowych środków na powyższy cel z Funduszu Spójności w wysokości 300 mln zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na kontynuację zakupu środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji oraz sprzętu i aparatury medycznej.

Do Programu wprowadzone zostały również wskaźniki interwencji antyepidemicznej, obrazujące wymiar rzeczowy interwencji w zakresie przeciwdziałania, zwalczania lub ograniczania skutków epidemii COVID-19.

Zmiana obejmuje również czasowe (w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.) podwyższenie poziomu dofinansowania UE do 100% dla wszystkich osi priorytetowych Programu i obu kategorii regionów. Zastosowanie tego rozwiązania ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie płynności budżetu środków europejskich w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią.

Zmiany w Programie były konsultowane i uzgadniane z partnerami ze strony rządowej, samorządowej i pozarządowej – członkami Komitetu Monitorującego Programu Infrastruktura i Środowisko. Komitet przyjął zmiany w Programie 14 września 2020 roku, a następnie zmieniony Program został zatwierdzony przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 24 września 2020 roku.