Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

11 maja 2021 roku wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 22. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Najważniejsze zmiany w dokumencie obejmują następujące kwestie:

I.    Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji 

Zaktualizowano informację o obecnie obowiązującej, 6. wersji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

II.   Opis poszczególnych osi priorytetowych programu oraz poszczególnych działań/poddziałań:

  • Działanie 2.8 – zmieniono tryb wyboru projektu dla typu operacji: Przygotowanie władz samorządowych oraz kadr instytucji pomocy i integracji społecznej do deinstytucjonalizacji usług społecznych i ich świadczenia w społeczności lokalnej. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu planu deinstytucjonalizacji usług -  na pozakonkursowy. 
  • Działanie 2.18 – zmieniono tryb wyboru projektów z konkursowego na pozakonkursowy w przypadku typu operacji: Realizacja działań informacyjnych oraz szkoleniowych w JST zorientowanych na praktyczne możliwości wykorzystania systemu monitorowania do podejmowania działań modernizacyjnych w samorządzie z wykorzystaniem benchmarkingu oraz benchlearningu w postaci organizacji grup wymiany doświadczeń. Jako beneficjenta tego typu operacji wskazano ministra właściwego ds. administracji publicznej, który realizuje powiązany z tym typem operacji projekt przewidujący budowę Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
  • Działanie 2.19 – uelastyczniono zapisy w zakresie limitu dotyczącego cross-financingu i środków trwałych.
  • Działanie 4.1 - uelastyczniono zapisy w zakresie limitu dotyczącego cross-financingu i środków trwałych.
  • Działanie 5.2 – w związku z nowym projektem pozakonkursowym planowanym do realizacji w tym działaniu dodano informację, że projekty Narodowego Centrum Krwi mogą być wybierane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w typie projektu nr 5: Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

III. Zmiany finansowe

  • W ramach Osi II i IV PO WER dokonano realokacji środków. Środki zmniejszono w ramach Działań: 2.6, 2.9, 2.15 i 4.2, a zwiększono w ramach Działań: 2.5, 2.14 i 4.3. Realokacje wynikają z konieczności zapewnienia środków na dofinansowanie projektów planowanych do wsparcia zgodnie z przyjętym planem kontraktacji w ramach PO WER.
  • W Indykatywnym planie finansowym PO WER (EUR) wprowadzono zmiany wynikające ze zmian opisanych powyżej.

IV. Załącznik 4  - wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2021 rok oraz zaktualizowane RPD WUP z projektami na lata 2020-2022.  

V. Załącznik 5  - uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów  

VI. Cały dokument  - poprawiono nazwy ministerstw zgodnie z aktualnym stanem oraz wprowadzono inne zmiany o charakterze redakcyjnym.  

Aktualna wersja SZOOP PO WER