Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o zmianie Szczegółowego opisu priorytetów Programu Wiedza Edukacja Rozwój - 19 lipca 2021 r.

19 lipca 2021 r. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 23. wersję Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SzOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Najważniejsze zmiany w dokumencie obejmują następujące kwestie:

I. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań:

  • Działanie 1.2 – w ramach typu projektu dotyczącego wsparcia przedsiębiorczości wprowadzono nowy typ beneficjenta: powiatowe urzędy pracy, tak by możliwa była organizacja konkursów dla powiatowych urzędów pracy na wsparcie dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej. W ramach tej zmiany doprecyzowano również zapisy tej części SZOOP w zakresie pomocy publicznej i kwestii wkładu własnego.
  • Działanie 2.8 – w ramach typu projektu dotyczącegowypracowania standardów i przeprowadzenia pilotaży w zakresie usług w ramach mieszkań wspomaganych dla osób o specyficznych potrzebach, zwiększono limit wydatków na środki trwałe i cross-financing do poziomu 40% wydatków kwalifikowalnych projektu.
  • Działanie 2.20 – rozszerzono tryby realizacji typu operacji Realizacja inicjatyw podejmowanych w obszarze dialogu społecznego przez organizacje partnerów społecznych na rzecz ograniczenia skutków pandemii COVID-19 o tryb pozakonkursowy.Aktualnie nie zachodzą przesłanki, aby projekty podejmowane w obszarze dialogu społecznego przez organizacje partnerów społecznych na rzecz ograniczenia skutków pandemii COVID-19 były uruchamiane w trybie nadzwyczajnym. Wsparcie to będzie kontynuowane bez konieczności uruchamiania przyspieszonego trybu wyboru projektów. 

Ponadto, zaktualizowano informację o Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.20 (aktualnie – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii), a także informację o podmiocie odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów. Wprowadzono również wymóg wniesienia wkładu własnego w dz. 2.20 dla projektów pozakonkursowych w typie operacji nr 4.

II. Załącznik 2a. – w Działaniu 2.7 skorygowano błędne informacje nt. wartości docelowej i bazowej wskaźnika liczba Romów pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

III. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2021 rok. 

IV. Załącznik 5 – uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

V.  Cały dokument – wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym. 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną 23. wersją SzOOP.