Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Działania środowiskowe Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego już nie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z uwagi na rozwiązanie z dniem 29 maja br. porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o współpracy przy realizacji RPO WZ, od 30 maja br. zadania związane z wdrażaniem działań środowiskowych RPO WZ prowadzi bezpośrednio Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Obsługę tych zadań wykonuje Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, zlokalizowany w przy ul. Jagiellońskiej 32 lok. U/5 w Szczecinie, z którym można się kontaktować poprzez:

e-mail: sek_wwdsrpo@wzp.pl
telefon: 91 44 10 300

W związku z rozwiązaniem Porozumienia z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) przestaje pełnić rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WZ 2014-2020.

Z chwilą rozwiązania porozumienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) przejęła od Instytucji Pośredniczącej wszelkie powierzone jej zadania związane z realizacją RPO WZ oraz prawa i obowiązki wynikające z umów o dofinansowanie zawartych pomiędzy WFOŚIGW a Beneficjentami.

Instytucją organizującą konkursy/prowadzącą nabory w trybie pozakonkursowym w zakresie następujących działań:

 • Działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej,
 • Działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
 • Działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,
 • Działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
 • Działania 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi,
 • Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł,
 • Działania 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii,
 • Działania 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii,
 • Działania 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa,
 • Działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych,
 • Działania 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym,
 • Działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego,
 • Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu,
 • Działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych,
 • Działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków,
 • Działania 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Działania 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • Działania 4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody,
 • Działania 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację,
 • Działania 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego

jest od 30 maja br. Instytucja Zarządzająca, której zadania wykonuje Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO w Urzędzie Marszałkowskim.