Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

Uruchomiliśmy Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Beneficjenci środków unijnych mogą już publikować zapytania ofertowe niezbędne do realizacji projektów. Baza jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.

Czym jest Baza Konkurencyjności?

Baza to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności.

Zasada konkurencyjności gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Została ona opisana w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Dla kogo przeznaczona jest Baza? 

Beneficjenci powinni realizować wydatki zgodnie z zasadą konkurencyjności, jeśli wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. zł netto. Co ważne beneficjenci podlegający przepisom Prawa zamówień publicznych (Pzp) muszą stosować zasadę konkurencyjności jedynie dla tych zamówień, których wartość jest niższa niż 30 tys. euro.

Nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w przypadku zamówień opisanych w pkt 1 sekcji 6.5.3 Wytycznych, tzn. takich zamówień, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 Pzp, z wyjątkiem dostaw i usług określonych w art. 4 pkt 8 Pzp. Ponadto zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi. Instytucje Zarządzające programami będą mogły określić dodatkowe wymogi dotyczące treści zamówień publikowanych w Bazie, specyficzne dla danego programu.

Od kiedy publikacja zamówień w Bazie jest obowiązkowa? 

Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami przekażą swoim beneficjentom termin, od którego publikacja zamówień w Bazie będzie obowiązkowa.

Wsparcie użytkowników Bazy

Pytania i wątpliwości dotyczące działania Bazy, a w szczególności problemy z publikowaniem ogłoszeń prosimy zgłaszać na adres e-mail: konkurencyjnosc@mr.gov.pl. Zanim jednak zadasz pytanie, zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami:

  1. Jak dodać ogłoszenie?

  2. Jak znaleźć ogłoszenie?