Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak zrealizować projekt zgodnie z zasadą konkurencyjności?

Beneficjenci Funduszy Europejskich w czasie realizacji projektów muszą pamiętać o szeregu obowiązków. Przede wszystkim każdą zaplanowaną inwestycję trzeba zrealizować zgodnie z wnioskiem i prawidłowo ją rozliczyć. Ponoszone przez beneficjenta wydatki muszą być jasno określone, uzasadnione w projekcie i poniesione zgodnie z obowiązującymi beneficjenta przepisami – wtedy stanowią tzw. koszty kwalifikowalne.

Koszty kwalifikowalne

Poszczególne programy i rodzaje dotacji mają przypisany katalog kosztów kwalifikowanych. Beneficjenci zapoznają się z nim już na etapie pisania wniosku o dotację. Tylko wydatki z tego katalogu podlegają dofinansowaniu. Pozostałe koszty trzeba ponieść ze środków własnych.

O kwalifikowalności wydatku decyduje nie tylko to, czy został ujęty we wspomnianym wyżej katalogu. Na etapie wstępnym – oceny wniosku – weryfikowane jest również:

  • czy wydatek jest zgodny z programem operacyjnym,
  • czy wydatek jest niezbędny do realizacji projektu,
  • czy wydatek jest efektywny.

Pozytywna ocena wniosku i przyznanie dofinansowania na realizację projektu nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawia do refundacji, będą kwalifikować się do współfinansowania. W trakcie realizacji projektu sprawdza się:

  • czy wydatek został rzeczywiście poniesiony,
  • czy wydatek był przewidziany we wniosku stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie,
  • czy wydatek był poniesiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, prawa krajowego oraz wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie realizacji projektu,
  • zasadność poniesienia danego wydatku dla realizacji projektu,
  • efektywność poniesionego wydatku,
  • sposób udokumentowania wydatków.

Zasada konkurencyjności

Dofinansowanie projektu oznacza, że realizując go beneficjenci korzystają z pieniędzy publicznych. Są zatem zobowiązani do zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W praktyce oznacza to, że beneficjenci, dokonując wyboru dostawców towarów i usług czy wykonawców robót budowlanych, muszą przestrzegać określonych warunków i procedur (w zależności od wartości zamówienia). Mają one zagwarantować wybór najkorzystniejszej oferty i efektywne wydatkowanie środków.

Wydatki od 20 do 50 tysięcy złotych netto

W przypadku wydatków od 20 tysięcy złotych netto do 50 tysięcy złotych netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), wszyscy beneficjenci muszą przeprowadzić rozeznanie rynku i opublikować zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych. Poszczególne Instytucje Zarządzające mogą ustanowić dodatkowe wymagania, które będą obowiązywały beneficjentów ponoszących wydatki o takich wartościach.

Beneficjenci niezobowiązani do stosowania Prawa zamówień publicznych (PZP)

Wydatki powyżej 50 tysięcy złotych netto

W przypadku wydatków, których wartość przekracza 50 tys. złotych netto, beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów PZP, muszą przeprowadzić postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Jednym z podstawowych wymogów jest publikacja rozeznania rynku. Zapytania ofertowe muszą być publikowane na Bazie Konkurencyjności. Ich treść powinna wpisywać się w formularz ogłoszenia dostępny na tej stronie i być zgodna z wymogami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz wytycznymi opublikowanymi przez Instytucję Zarządzającą programem operacyjnym, w ramach którego realizowany jest projekt (o ile Instytucja opracowała takie wytyczne).

W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa bądź przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zapytanie ofertowe powinno być dodatkowo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Beneficjenci zobowiązani do stosowania PZP

Wydatki od 50 tysięcy złotych do 30 tysięcy euro

Beneficjenci zobowiązani do stosowania przepisów PZP w przypadku zamówień, których wartość zawiera się w przedziale od 50 tys. złotych netto do 30 tys. euro (tzn. do progu, powyżej którego stosować należy przepisy PZP), powinni postępować zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Jeśli zamówienie o takiej wartości będzie realizowane zgodnie z przepisami PZP, to wymogi wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków będą uznane za spełnione.

Wydatki powyżej 30 tysięcy euro

W przypadku zamówień, których wartość przekracza 30 tys. euro, beneficjenci stosujący przepisy PZP, są zobowiązani do realizacji postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy.

W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa bądź przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zapytanie ofertowe powinno być dodatkowo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dodatkowo

Instytucje Zarządzające programami mogą określić dodatkowe wymogi zamawiania towarów i usług oraz robót budowlanych – specyficzne dla danego programu operacyjnego. Beneficjenci mogą także mieć własne procedury wewnętrzne, które należy również stosować podczas dokonywania wydatków. 

Podstawy prawne

O kwalifikowalności wydatków decyduje szereg dokumentów, m.in. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wytyczne dla poszczególnych programów czy szczegółowe opisy osi priorytetowych. Dokumenty dostępne są w zakładce "Prawo i dokumenty".