Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego

Jeśli jesteś przedstawicielem takiej instytucji, dobrze wiesz, jak szeroki jest zakres jej zadań. W wielu obszarach działania samorządy mogą pozyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Pamiętaj, że wśród beneficjentów unijnych funduszy pojawiają się nie tylko urzędy gmin, miast czy starostwa powiatowe. Często są to np. związki i stowarzyszenia samorządów, jednostki organizacyjne i inne instytucje wykonujące zadania na zlecenie samorządu.

Infrastruktura i ekologia

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą pozyskać fundusze unijne na projekty związane z gospodarką odpadami. Środki mogą zostać przeznaczone np. na: instalacje do zbiórki, selekcji czy przetwarzania odpadów. Inny obszar to gospodarka wodno-ściekowa.

Gminy mogą np.: rozwijać sieci wodociągowe i kanalizacyjne czy finansować powstawanie oczyszczalni ścieków. Fundusze Europejskie wspierają także rozwój infrastruktury transportowej. Dofinansowanie przeznaczone jest zarówno na budowę dróg i elementów im towarzyszących, jak i na inne rodzaje transportu. Część środków jest też przeznaczona na transport w miastach, zwłaszcza ten ekologiczny. Dofinansowany może więc zostać np. zakup niskoemisyjnego taboru.

Samorządy mogą realizować projekty w zakresie edukacji środowiskowej czyli przygotowania dokumentów planistycznych. Pojawiają się także fundusze na rekultywację terenów, tworzenie zielonej infrastruktury czy korytarzy ekologicznych. Dofinansowane mogą zostać również projekty wspierające oszczędzanie energii. Samorządy mogą pozyskać środki np. na działania w zakresie termomodernizacji budynków.

Infrastruktura społeczna i kultura

W niektórych regionach jednostki samorządowe mogą uzyskać wsparcie na tworzenie np.: infrastruktury szkół i przedszkoli, szpitali, domów pomocy społecznej. Poza tym JST mogą pozyskiwać dotacje na różne projekty społeczne z programów regionalnych.

Powiatowe urzędy pracy i inne instytucje rynku pracy mogą dofinansować m.in. swoje działania przeciwdziałające bezrobociu. Ośrodki pomocy społecznej czy centra pomocy rodzinie starają się natomiast o dofinansowanie projektów aktywizujących osoby w trudnej sytuacji życiowej. Poza tym samorządy, jako organy prowadzące różne placówki oświatowe, mogą pozyskiwać fundusze na: zajęcia dla uczniów, podnoszenie kompetencji nauczycieli, stypendia dla zdolnej młodzieży, itd.

Poza projektami w zakresie e-kultury, samorządy i instytucje kultury mogą realizować także przedsięwzięcia inwestycyjne. Na szczególną uwagę zasługują dofinansowania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego czy renowacją zabytków. Część środków w ramach projektów kulturalnych może być przeznaczana także na udostępnienie różnych zasobów kultury w formie cyfrowej.

Więcej informacji na temat wsparcia znajdziesz w ulotkach: