Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla jednostek naukowych

Fundusze Europejskie dla jednostek naukowych

Fundusze Europejskie dla jednostek naukowych można podzielić na trzy grupy. Pierwsza, to środki na rozwój działalności badawczej i wspieranie naukowców. Druga, to fundusze na komercjalizację wyników prowadzonych badań i współpracę z przedsiębiorcami w tym zakresie. W grupie trzeciej środki unijne wspierają wymiar dydaktyczny jednostek naukowych, w szczególności poprzez finansowanie oferty edukacyjnej uczelni powiązanej z potrzebami rynku pracy.

Badania

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zostało zaplanowane w Programie Inteligentny Rozwój oraz w programach regionalnych. Przede wszystkim są to fundusze przeznaczone na prowadzenie badań. Pamiętaj jednak, że nie chodzi tu o typowe badania naukowe. Przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, które będziesz mógł finansować w swojej jednostce, powinny być związane z badaniami przemysłowymi lub eksperymentalnymi pracami rozwojowymi.

Możesz znaleźć też wsparcie na potrzebną infrastrukturę badawczą. Szczególne znaczenie w tym przypadku mają projekty strategiczne, wpisane na tzw. Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. Wykaz tych inwestycji znajduje się na stronie www.nauka.gov.pl. Przedsięwzięcia spoza tej listy także będą mogły liczyć na wsparcie, ale tylko w programach regionalnych.

Komercjalizacja

By przeprowadzone badania nie trafiały do szuflady konieczna jest ich komercjalizacja, czyli wdrożenie wyników do gospodarki. Fundusze są przeznaczane na współpracę jednostek naukowych z przedsiębiorcami Może to się odbywać na zasadzie stworzenia konsorcjum naukowo–przemysłowego.

W niektórych źródłach dofinansowania liderem takiego powiązania powinno być przedsiębiorstwo, w innych jednostka naukowa. Współpraca może mieć także mniej sformalizowany charakter. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy przedsiębiorca jedynie zleca jednostce naukowej przeprowadzenie części lub całości badań w projekcie. Również programy transnarodowe, w których uczestniczy Polska, wspierają transfer wyników działalności badawczo-rozwojowej. Konieczne jest jednak nawiązanie międzynarodowego partnerstwa.

Nauka

Środki unijne w Programie Wiedza Edukacja Rozwój mają pomóc w kształceniu studentów i młodych naukowców. Dzięki nim możliwa jest modyfikacja oferty uczelni skierowanej do studentów tak, aby w jak najwyższym stopniu odpowiadała oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na zacieśnianie współpracy uczelni z pracodawcami.

Idea jest prosta – po ukończeniu studiów studenci powinni posiadać jak najlepsze kompetencje, także praktyczne, które pomogą im w szybkim znalezieniu ciekawej i spełniającej ich oczekiwania pracy.

Więcej informacji na temat wsparcia znajdziesz w ulotkach: