Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwszy dzień konferencji

Panel A.  Zrównoważona mobilność - jak integrować polityki sektorowe miasta?

Moderator: Prof. dr hab. Tomasz Komornicki 

Tomasz KomornickiZastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, profesor na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Zajmuje się m.in. polityką transportową oraz planowaniem przestrzennym, członek prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, uczestnik ponad 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych; w latach 2010-2011 członek międzynarodowego zespołu przygotowującego Agendę Terytorialną Unii Europejskiej 2020; w latach 2014-2015 kierownik zespołu, który opracował Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej. Autor ok. 400 publikacji naukowych.

Paneliści:

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens 

prof.Piotr Lorens

Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich i wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP. Kieruje także pracami Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Regionalnych w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Równolegle do pracy naukowej i dydaktycznej prowadzi działalność projektową i doradczą w dziedzinie urbanistyki i planowania rozwoju, w tym w odniesieniu do problematyki planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Dorota Chudowska-Rączka

Dorota Chudowska-Rączka

Architekt. Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończyła Studia Podyplomowe  Konserwacji  Zabytków na tym samym Wydziale, Studia Podyplomowe Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Studia podyplomowe Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami na Wydziale Ekonomicznym  Wyższej  Szkoły  Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 2004 do 2012 r. zajmowała się programowaniem i wdrażaniem działań rewitalizacyjnych w Częstochowie. W latach 2005-2012 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji; ekspert komisji oceny projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; współorganizatorka konferencji i warsztatów na temat rewitalizacji i autor publikacji na ten temat; członek Stowarzyszenia Architektów Polskich; od wielu lat związana ze Stowarzyszeniem Forum Rewitalizacji, a od 2015 r. Prezes Stowarzyszenia.

Dr Jędrzej Gadziński

dr Jędrzej Gadziński

Adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z polityką transportową, dostępnością komunikacyjną oraz mobilnością ludności w aglomeracjach miejskich. Jest autorem trzech monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (w latach 2011-2014 oraz 2016-do chwili obecnej). W 2016 r. został laureatem stypendium „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wojciech Buczak

Wojciech Buczak

Po ukończeniu Politechniki Rzeszowskiej w sierpniu 1980 r. konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym WSK „PZL-Rzeszów” (obecnie Pratt&Whitney Rzeszów S.A.). W latach 1998-2014 przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego w I, III, IV i V kadencji. W latach 2013-2014 Przewodniczący Sejmiku, w latach 2014-15 wicemarszałek województwa podkarpackiego  odpowiedzialny między innymi za sprawy związane z budową i utrzymaniem dróg, transport zbiorowy, promocję i współpracę gospodarczą, wojewódzkie instytucje kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.Od 25 października 2015 r. Poseł na Sejm RP, Klub PiS. Członek sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Komisji Infrastruktury.

Panel B.  Jak zmniejszać ruch samochodów w śródmieściu? Skuteczne i praktyczne rozwiązania.

Moderator: Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK

dr hab.Andrzej Szarata

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1999), specjalista w zakresie analiz efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Od 1 września 2016 r. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Ma w swoim dorobku ponad 80 publikacji naukowych i jedną monografię. Autor lub współautor ponad 180 prac projektowych. Zaangażowany w wiele projektów finansowanych przez Unię Europejską, m.in. Civitas Caravel, MAX, Tracit, Posmetrans, GSP i inne. Działa aktywnie w obszarze transportu; jest ekspertem Komisji Europejskiej oraz konsultantem wielu projektów realizowanych przez samorządy lokalne.

Paneliści:

Prof. nzw. dr hab. inż.  Piotr Olszewski

dr Piotr Olszewski

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W latach 1981-2007 pracował na Uniwersytecie Technologicznym Nanyang w Singapurze w dziedzinie inżynierii komunikacyjnej. Brał tam udział w planowaniu i ocenie nowoczesnych rozwiązań transportowych, takich jak metro i elektroniczne opłaty drogowe. Od 2008 r. pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie kierował Zakładem Inżynierii Komunikacyjnej a obecnie jest dyrektorem Instytutu Dróg i Mostów. W ostatnich latach brał udział w opracowaniu koncepcji systemów zarządzania ruchem dla GDDKiA oraz dla m.st. Warszawy. W badaniach zajmuje się zastosowaniem ITS dla poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Marek Ustrobiński

Marek Ustrobinski

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kierunek: budowa i utrzymanie mostów). Całą swoją karierę zawodową związał z Rzeszowem. Po studiach rozpoczął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów, a następnie w firmie Promost Consulting Rzeszów. W 2003 roku został Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Rzeszowie. Od 2005 r. Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odpowiedzialny za inwestycje miejskie, architekturę i zagospodarowanie przestrzenne, miejskie zabytki, drogi, zieleń, transport publiczny oraz prawidłową realizację projektów z dofinansowaniem unijnym. Nadzoruje realizację inwestycji w mieście, w tym największych projektów: „Program poprawy jakości wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”, budowę drogi łączącej ul. Rzecha z ul. Lubelską wraz z Mostem im. T. Mazowieckiego, „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.

Adrian Furgalski

Adrian FurgalskiAbsolwent Wydziału Prawa i AdministracjiUniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1998-2000 doradca Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Tadeusza Syryjczyka. Doradca Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" ds. reformy strukturalnej (2000-2001). Od 2004 r. Dyrektor w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, od 2012 r. członek Zarządu a dwa lata później - Wiceprezes. Od 2014 r. Przewodniczący Zarządu związku pracodawców Forum Kolejowe Railway Business Forum. Autor licznych publikacji oraz komentator telewizyjny. Od lat współpracuje z Instytutem Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, gdzie prowadzi wykłady ze studentami.

Michał Majewski

Michał Majewski

Ukończył Politechnikę Gdańską - Wydział Mechaniczny, kierunek mechanika i budowa maszyn - specjalność samochody i ciągniki. W latach 2006-2014 radny Rady Miasta Kościerzyny. Od roku 2014 Burmistrz Miasta Kościerzyny. W swojej pracy samorządowej skupia się na rozwoju infrastruktury drogowej, budowie mieszkań socjalnych oraz rozwoju przedsiębiorczości. Szczególną wagę przykłada do walki o poprawę jakości powietrza w Kościerzynie, stąd odważna decyzja o uruchomieniu całkowicie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Niezwykle zaangażowany w pielęgnowanie tradycji narodowych i historycznych - za co uhonorowany odznaczeniem Związku Piłsudczyków. Wrażliwy na sprawy społeczne i wspomagający wiele akcji charytatywnych dla osób niepełnosprawnych, samotnych czy bezdomnych. Mąż i ojciec sześciorga dzieci.

Dariusz Obcowski

Dariusz Obcowski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale mechanicznym. Od prawie 20 lat związany z branżą ITS. W 2002 r. dołączył do Siemens Sp. z o.o., gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora Pionu ITS dla branży Mobility. Uczestniczył we wdrożeniu zintegrowanych systemów zarządzania ruchem w wielu miastach w Polsce, m.in. w Rzeszowie, Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Białymstoku. Był także odpowiedzialny za realizację projektów dotyczących zarządzania i sterowania ruchem w tunelach i drogach szybkiego ruchu w Polsce.

Panel C.  Zarządzanie zmianą w środowisku miejskim - jak kształtować przestrzeń ulic śródmiejskich, aby były atrakcyjne dla transportu niezmotoryzowanego i pieszego?

Moderator: Łukasz Malinowski

Łukasz Malinowski

Dyrektor zarządzający pionu TOR Wydawnictwo. Od 12 lat pisze o transporcie i wszystkim, co jest z nim związane. Od roku 2009 odpowiada za całość prac wydawniczych i redakcyjnych prowadzonych przez TOR Wydawnictwo, będącego częścią Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Kieruje pracą zespołu redakcyjnego składającego się z kilkunastu dziennikarzy i korespondentów piszących dla Rynku Kolejowego, Transportu Publicznego oraz Rynku Infrastruktury. Jako analityk rynku bierze udział w realizacji projektów doradczych realizowanych na potrzeby szeroko rozumianego rynku transportowego.  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.

Paneliści:

Prof. Wojciech Suchorzewski

Wojciech Suchorzewski

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1956), stopień doktora (1966). Tytuł profesora (1979). Praca w Politechnice Warszawskiej, instytutach resortowych i biurach projektowych (funkcje kierownicze). Udział w pracach i projektach  UNDP, OECD, ECMT, Banku Światowego, EBOR i  Komisji  Europejskiej oraz ponad  5 lat pracy (1981-1986) w  agencji ONZ - Habitat. Bogate doświadczenie w projektowaniu, studiach, badaniach i nauczaniu inżynierii i ekonomiki transportu. Ponad 350 publikacji i referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członkostwo, m.in.: SITK, TUP,  Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej KILiW PAN, Krajowa Rada d/s Autostrad (przewodniczący 2006-2014), Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej, Miejska (Warszawa) i Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (kilka kadencji). Udział w projektach unijnych. Ostatnio, Ambasador projektu UE CH4LLENGE – Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (2013-2016).

Adam Piotr Zając

Adam Zając

Koordynator ds. dostępności architektonicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie. Członek Rady Ekspertów ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Absolwent kierunków Gospodarka przestrzenna oraz Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie student studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor tekstów naukowych i publicystycznych dotyczących problematyki zrównoważonej mobilności oraz dostępności architektonicznej.

Igor Szóstakowski

Igor Szóstakowski

Pracownik Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, doktorant na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, współautor publikacji: „Smart Infrastructure: case study of Gdynia, waterfront city”. Członek zespołu eksperckiego w ramach projektu SUMP oraz członek zespołu w projekcie SOLEZ. Na co dzień odpowiedzialny za przygotowywanie Standardów Kształtowania Przestrzeni Publicznej w Gdańsku.

Łukasz Franek

Łukasz Franek

Inżynier transportu. Obecnie Zastępca Dyrektora ds. Transportu w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w działalności naukowo-badawczej, w zakresie zrównoważonej mobilności obszarów zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. W przeszłości menadżer projektów z zakresu planowania systemów transportowych, zarządzania mobilnością oraz innowacyjnych systemów, takich jak carsharing oraz e-mobility, a także współwłaściciel biura projektowego. Autor lub współautor publikacji naukowych.

Grzegorz Hayder

Grzegorz Hajder

Zastępca Prezydenta Przemyśla. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie - kierunek Organizacja i Zarządzanie. W latach 1991 – 1992 stypendysta w School of Business Carleton University w Ottawie (Kanada). Doktor nauk ekonomicznych – Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Przez ponad 16 lat pracownik Banku Polska Kasa Opieki SA, ostatnio jako Dyrektor Oddziału ds. Bankowości Detalicznej I i II Oddział w Przemyślu. Od lutego 2009 do grudnia 2010 r. - Dyrektor ds. Finansowych Kazar Footwear Sp. z o.o. Równolegle z pracą zawodową, prowadził pracę dydaktyczną na Politechnice Rzeszowskiej, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu a obecnie Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu. Członek Stowarzyszenia dla Przemyśla „Regia Civitas” oraz Klubu Sympatyków Szczypiorniaka. Radny V kadencji: członek komisji budżetu i finansów oraz gospodarki miejskiej.

 

Drugi dzień konferencji

Panel D.  Jak rozwój nowych technologii w systemach biletowych wpłynie na przyszłość komunikacji zbiorowej?

Moderator: Radosław Czapski 

Radosław Czapski

Pracuje w Banku Światowym od 2004 r. koordynując projekty transportowe i infrastrukturalne w Polsce i Europie Środkowej. Koncentruje się na infrastrukturze transportowej, transporcie zbiorowym, bezpieczeństwie drogowym, rozwoju innowacyjnych form współpracy w ramach PPP oraz polityką transportową. Poprzednio w międzynarodowej firmie doradczej Booz Allen Hamilton doradzał firmom komercyjnym, samorządom i instytucjom międzynarodowym (UE, EBOiR, Bank Światowy) w zagadnieniach związanych z infrastrukturą. Wcześniej, w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce zajmował się koordynacją zagadnień sektorowych i programów finansowanych ze środków UE w reformowaniu transportu i modernizacji infrastruktury.Posiada wykształcenie inżynierskie uzupełnione międzynarodowym dyplomem MBA.

Paneliści:

Marcin Ruciński 

Marcin Ruciński

Wieloletni pracownik Urzędu m. st. Warszawa. Administrował i zarządzał systemem biletowym, z którego codziennie korzystało szacunkowo ponad dwa miliony osób. Od kilkunastu lat wśród jego zainteresowań zawodowych  jest wykorzystywanie najnowszych dostępnych technologii informatycznych oraz komunikacyjnych w rozwiązaniach dla systemów miejskich. Jako praktyk z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, wielokrotnie brał udział w konferencjach branżowych. Koncentruje się na znaczącym postępie technologii w zakresie rozwiązań mobilnych oraz otwartości systemów.

Bogusław Prokop

Bogusław Prokop

Dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej (BKM) w Urzędzie Miejskim w Białymstoku - departamentu odpowiedzialnego  za planowanie rozwoju i organizację transportu zbiorowego. Osiągnięcia: budowa zintegrowanego system biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i systemu zliczania pasażerów, zakup 161 autobusów z dofinansowaniem ze środków unijnych, wdrożenia rozkładów jazdy, wyszukiwarek podróży, systemów informacji pasażerskiej dostępnych przez Internet i aplikacji na urządzeniach mobilnych, pilotażowy projekt mobilnej Białostockiej Karty Miejskiej instalowanej w smartfonach z modułem NFC, uruchomienie BiKeR Białostockiej Komunikacji Rowerowej zintegrowanej funkcjonalnie i taryfowo z BKM.  BKM jest zdobywcą I miejsca w konkursie Promuj z pomysłem (2011), nagrody za najlepsze wdrożenie Stowarzyszenia ITS Polska (2012), laureatem konkursu European Mobility Week 2016. BKM wyróżnia innowacyjność rozwiązań organizacyjnych i wdrożonych zastosowań technologii ICT w zarządzaniu usługami komunikacyjnymi i obsłudze pasażera, efektywność ekonomiczna.

Piotr Krukowski

Piotr Krukowski

Ekspert w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Był przedsiębiorcą a potem  urzędnikiem  samorządowym w Warszawie i we Wrocławiu. Autor i współautor wielu artykułów i koncepcji systemów ITS. Pełnił kluczowe funkcje w realizacji  systemów ITS Wrocław i TRISTAR. Odpowiedzialny m.in. za uruchomienie płatności za parkowanie przy użyciu Warszawskiej Karty Miejskiej, a następnie za umieszczenie funkcjonalności Karty  na elektronicznych legitymacjach studenckich uczelni warszawskich.  Ekspert Banku Światowego  w projekcie dotyczącym standardów w pobieraniu opłat za korzystanie z transportu publicznego w Polsce. Członek zarządu Stowarzyszenia „ITS Polska”.

Adrian Kurowski

Adrian Kurowski

Dyrektor Visa w Polsce. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula). Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w firmie doradczej KPMG, gdzie przez pięć lat kierował wieloma projektami dla instytucji finansowych. W 2006 r. objął stanowisko kierownika ds. portfela kart kredytowych w Polbank EFG, odpowiadając za wdrażanie programów partnerskich i wzrost dochodowości portfeli kart kredytowych. Z Visa związany od 2011 r., kiedy to objął praktykę konsultingową dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i przez ponad 3 lata realizował wiele projektów w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Od października 2014 r. dyrektor Visa w Polsce.

Panel E. Łańcuchy ekomobilności - jak lepiej wykorzystać potencjał transportowy miasta poprzez wlaściwe zarządzanie polityką rowerową?

Moderator: Marcin Hyła

Marcin Hyła

Założyciel  i Prezes ogólnopolskiego stowarzyszenia Miasta dla Rowerów, najstarszej polskiej organizacji reprezentującej interesy rowerzystów. Autor książki "Miasta Dla Rowerów" (1995), twórca Gdańskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno-Promocyjnego finansowanego przez Global Environment Facility (2002-2006). Współtwórca reformy przepisów dotyczących ruchu rowerowego w Polsce (2011-2015). W latach 2009-2013 pracownik centrali GDDKiA. Obecnie służy doradztwem dla samorządów. Autor licznych opracowań dla samorządów, w tym m. in. standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Krakowa (2004), Torunia, Słupska, Koszalina, Poznania (2015) i Leszna (2016).

Paneliści:

Cezary Grochowski

Cezary Grochowski

Audytor polityk rowerowych metodą BYPAD. Prezes Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej oraz Członek Zarządu sieci organizacji rowerowych ”Miasta dla Rowerów”.  Lider projektów dotyczących rozwoju ruchu rowerowego, poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, wzmocnienia środowisk rowerowych, optymalizacji polityk rowerowych.  W latach 2008-2015 współpracownik Parlamentarnej Grupy Rowerowej w procesie nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 2011 roku i zmian rozporządzeń z nią powiązanych, członek Wrocławskiej Rady Mobilności oraz Rady ds. Polityki Rowerowej. Autor publikacji o tematyce rowerowej m. in. raportów, koncepcji tras, poradnika bezpiecznej jazdy. Współprowadzący portale: rowerowaszkola.pl, rowerowy.wroclaw.pl, miastadlarowerow.pl.

Marcin Wołek

Marcin Wołek

Absolwent specjalności Transport i Logistyka na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk ekonomicznych. Pracownik naukowy w Katedrze Rynku Transportowego  na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w zagadnieniach mobilności miejskiej, transportu kolejowego i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Od 19 lat jest radnym miasta Gdyni, w latach 2005-2008 przewodniczył Komisji Transportu Związku Miast Bałtyckich (Union of Baltic Cities). W latach 2009-2012 pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. komunikacji rowerowej. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa (2012-2016). Z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego był lub jest kierownikiem międzynarodowych projektów badawczych: TROLLEY, TIDE, CIVITAS DYNAMO i ELIPTIC (H2020, w trakcie realizacji). Pełnił funkcję członka w Komitetach Sterujących międzynarodowych projektów badawczych LINK, NICHES+ i TRANSFORUM. Jest współautorem m.in. Masterplanu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r. i Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni, a także szeregu opracowań eksperckich i naukowych.

Tomasz Wawrzonek

Tomasz Wawrzonek

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku. W latach 2007-2017 pełnił funkcję kierownika Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ. W kwietniu 2017 r. objął stanowisko Miejskiego Inżyniera Ruchu w Gdańsku. Kierowany przez niego zespół realizował szereg innowacyjnych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym Program Uspokojenia Ruchu, który przyniósł 60% redukcję ofiar śmiertelnych na drogach Gdańska. W 2011 r. nominowany w plebiscycie gazety „Dziennik Bałtycki” na Osobowość Roku w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wiceprezes Stowarzyszenia Klubu Inżynierii Ruchu. Pełni także funkcję Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu pod Martwą Wisłą.

Wojciech Makowski 

Wojciech Makowski

Poznański „oficer rowerowy” od marca 2015 r. Przed zatrudnieniem w Wydziale Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania koordynator kampanii transportowych („Tiry na tory”, „Miasto w ruchu”) w Instytucie Spraw Obywatelskich (INSPRO), przedstawiciel INSPRO w europejskiej sieci Transport & Environment. Audytor polityki rowerowej wg standardu BYPAD, główny autor audytu rowerowego Gdyni (2013). W latach 2008-2015 aktywista rowerowy w Łodzi, inicjator podpisania przez Łódź Kary Brukselskiej – deklaracji przeniesienia 10% ruchu na rowery do 2020 r., członek Komitetu Sterującego Łódzkiego Roweru Publicznego – najefektywniejszego systemu w Polsce. Uczestnik Kongresu Ruchów Miejskich.

Lucjusz Nadbereżny

Lucjusz Nadbereżny

Prezydent Stalowej Woli. Absolwent politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kolejne studia na kierunku Prawo na WZPNoG Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Od 2006 r do 2014 r. radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Pierwszy raz został radnym w wieku 21 lat – stając się wtedy najmłodszym radnym w historii Stalowej Woli.  Był Dyrektorem Biura Poselskiego Posła Antoniego Błądka, a następnie Dyrektorem Biura Senator Janiny Sagatowskiej.  W 2013 r. został Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, natomiast w 2014 r. został Dyrektorem Departamentu Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. W wyborach samorządowych w 2014 roku został wybrany Prezydentem Miasta Stalowej Woli na kadencję 2014 – 2018. Obecnie jest sekretarzem Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które skupia większość samorządów z terenu województwa podkarpackiego. Jest również prezesem Stowarzyszenia Miast Centralnego Okręgu Przemysłowego, w związku z misją miasta Stalowej Woli, szerzącego ideę COP w Polsce. Od października 2015 roku jest doradcą Prezydenta RP  w Narodowej Radzie Rozwoju.

Panel F.  Jaka będzie rola autobusów o napędzie alternatywnym w rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej?

Moderator: Dr Michał Wolański 

Michał Wolański

Adiunkt w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przebywał na stypendiach i stażach w University of Leeds, University of Sydney oraz Fachhochschule Gelsenkirchen. Specjalizuje się w kwestiach ekonomiki transportu i budownictwa infrastrukturalnego, polityki infrastrukturalnej, ewaluacji oraz zrównoważonej mobilności. Realizował projekty doradcze, ewaluacyjne i ekspertyzy na zlecenie takich podmiotów, jak Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Biuro Analiz Sejmowych, ministerstwa, przewoźnicy, samorządy różnego szczebla oraz sądy. Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych, w tym z zakresu elektromobilności (TIDE, Trolley, Eliptic).

Paneliści:

Grzegorz Dyrkacz

Grzegorz Dyrkacz

Od 30 lat związany z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie. Od 2013 r. Członek Zarządu ds. Zarządzania Przewozami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na łamach prasy branżowej m.in. Biuletynie IGKM, Transporcie Miejskim i Regionalnym. Prowadzi zajęcia na Politechnice Krakowskiej z zakresu transportu publicznego, jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Uhonorowaniem jego zasług dla Miasta Krakowa było przyznanie w 2010 roku przez Prezydenta Miasta odznaki Honoris Gratia. Za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji otrzymał Brązowy Medal nadawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz odznakę Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej nadawaną przez Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Marcin Gromadzki

Marcin Gromadzki

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku Ekonomika i Organizacja Transportu Lądowego, specjalizacja komunikacja miejska. Pasjonat badań marketingowych i planowania oferty przewozowej w publicznym transporcie zbiorowym. Od 1991 r. projektant gdyńskiej komunikacji miejskiej, współodpowiedzialny za dostosowanie oferty ówczesnego MZK w Gdyni (tras linii i rozkładów jazdy) do dynamicznie zmieniających się realiów gospodarki rynkowej. Od 1992 r. także rzecznik prasowy w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W latach 1994-2010 prowadzący działalność dydaktyczną na różnych uczelniach, w tym na Uniwersytecie Gdańskim – w zakresie przedmiotów związanych z ekonomiką komunikacji miejskiej lub badaniami marketingowymi w transporcie. Od 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą pn. Marcin Gromadzki Public Transport Consulting. W 2006 r., w wieku 34 lat, został odznaczony orderem „Zasłużony dla komunikacji miejskiej”, stając się najmłodszą w historii osobą wyróżnioną tym odznaczeniem.

Włodzimierz Hrymniak

Włodzimierz Hrymniak

Dyrektor Departamentu Programów Sektorowych w Polskim Funduszu Rozwoju S.A., Kierownik Programu Flagowego E-bus. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej oraz Podyplomowych Studiów z Zarządzania Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem zarządczym i projektowym w sektorze ICT, energetyki, finansowania innowacji oraz współpracy ze startupami. 

Mateusz Figaszewski

Mateusz Figaszewski

Pełnomocnik Zarządu firmy Solaris Bus & Coach S.A., odpowiedzialny za Rozwój E-mobilności i Public Relations. W firmie Solaris, która jest czołowym europejskim producentem pojazdów komunikacji publicznej w Europie pracuje od 14 lat. Odpowiada za komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz promocję pojazdów bezemisyjnych z napędem elektrycznym. Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w firmie PriceWaterhouseCoopers. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznania oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył także program „Professional Diploma in Marketing” londyńskiego Instytutu Marketingu. Prywatnie miłośnik gry na gitarze, triathlonu i dobrej książki.

Bartosz Kubik 

Bartosz KubikJeden z założycieli i prezes spółki Ekoenergetyka-Polska, wiodącego polskiego producenta infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych. Firmę stworzył od zera zaraz po studiach, pomimo tego, że w 2009 r. kiedy powstawała, o elektromobilności słyszeli tylko pasjonaci. Od początku zarządza firmą, ma kluczowy wpływ na budowanie jej pozycji lidera systemów ładowania Europy Wschodniej. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Elektrotechnika. Seryjny przedsiębiorca. Swoją codzienną pracą i wizjonerskim podejściem do tematu ładowania autobusów elektrycznych wspomaga miasta we wdrażaniu czystego, cichego transportu miejskiego.

Maciej Srebro

Maciej Srebro

Prawnik, polityk, menedżer, poseł na Sejm I kadencji, minister łączności w rządzie Jerzego Buzka. Absolwent studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również absolwentem programu AMP Warsaw – barcelońskiej IESE Business School, a także wiceprezesem Stowarzyszenia IESE Alumni Chapter Poland. W latach 90. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki  działającej w branży doradczej i finansowej, od 1998 r. do 1999 r. wchodził w skład zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Od 1999 r. do 2000 r. był ministrem łączności. Po odejściu z resortu do 2002 r. pełnił funkcję prezesa zarządu w spółkach prawa handlowego Synergies i Goodwill Investment&Finance. W 2006 r. został prezesem zarządu Telekomunikacji Kolejowej. Od sierpnia 2008 r. do marca 2009 r. zajmował podobne stanowisko w spółce akcyjnej Biatel. W latach 2010-2014 był członkiem zarządu Fidea Effect,  a w latach 2013-2015 Prezesem Zarządu Keratronik Advanced Solutions. Ze spółką Ursus S.A. współpracuje od 2016 r. jako Doradca ds. Innowacji Technologicznych. Od maja 2017 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ursus Bus S.A.