Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) 15 grudnia 2020 r. ogłosiła nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Konkurs będzie otwarty do 22.03.2021 r. (ostateczny termin składania wniosków aplikacyjnych do KE).

Budżet i zakres naboru

Informacja o ostatnim naborze z sektora transportu CEF: budżet to 200 mln zł, a nabór dotyczy wyłącznie projektów studyjnych

Budżet konkursu, mającego na celu zagospodarowanie oszczędności z obecnie realizowanych projektów CEF, wynosi 200 mln euro, w tym 160 mln euro w puli ogólnej (dostępnej dla wszystkich krajów UE) oraz 40 mln euro w puli FS (dostępnej dla krajów kohezyjnych).

Nabór dotyczy wyłącznie projektów studyjnych, mających na celu przygotowanie projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Ograniczony jest do odcinków wstępnie zidentyfikowanych na korytarzach sieci bazowej i na pozostałych odcinkach sieci bazowej TEN-T zgodnie z aneksem I część I do rozporządzenia UE 1316/2013 ws. CEF i dotyczy infrastruktury kolejowej, wodnej śródlądowej oraz portów morskich i śródlądowych.

Pozostałe warunki konkursu przedstawiają się następująco:        

  • Dofinansowanie w puli ogólnej wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, a w puli kohezyjnej do 85% kosztów kwalifikowanych.      
  • Okres kwalifikowalności kosztów projektu zaczyna się od momentu złożenia wniosku w konkursie i może trwać maksymalnie do końca 2024 r.         
  • Priorytet otrzymają prace przygotowawcze prowadzące do rozpoczęcia robót w latach 2021-2024.

Dokumenty konkursowe, w tym formularz wniosku aplikacyjnego, zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej.

Preselekcja i akceptacja wniosków przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez Państwo Członkowskie, tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Wnioski nie posiadające akceptacji Ministerstwa nie będą oceniane przez KE. Konkurs koordynuje Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI) w MFiPR.

Zapraszamy i zachęcamy wszelkie zainteresowane podmioty spełniające warunki konkursu do formułowania propozycji projektów. W szczególności zachęcamy do składania wniosków do puli ogólnej konkursu, w której przewidziano więcej środków.

Aby wesprzeć polskich wnioskodawców w aplikowaniu o środki CEF, MFiPR prowadzi tzw. preselekcję projektów, w ramach której wnioskodawcy, na podstawie informacji o planowanych projektach, otrzymują opinię resortu w zakresie kwalifikowalności zgłaszanych propozycji, a także wsparcie w przygotowaniu kompletnej aplikacji.

W ramach preselekcji wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w konkursie powinny przekazać do Ministerstwa informację nt. proponowanych do konkursu projektów, zawierającą:

  • krótki opis zakresu i celu projektu;
  • planowany harmonogram realizacji projektu;
  • planowany budżet projektu wraz z wyszczególnieniem źródeł finansowania;
  • wskazanie puli, do której ma być złożony wniosek.

Terminy ostatniego naboru: do 22.01. należy przekazać propozycje projektów do MFiPR; do 19.02. należy złożyć wniosek do MFiPR, a 22.03. mija termin na złożenie wniosku do KE

Propozycje projektów prosimy przekazywać do Departamentu Programów Infrastrukturalnych (DPI) w MFiPR na adres poczty elektronicznej cef@mfipr.gov.pl najpóźniej do 22 stycznia 2021 r.

Po akceptacji wstępnej propozycji kompletny wniosek o dofinansowanie należy złożyć do DPI w MFiPR, w celu uzyskania akceptacji państwa członkowskiego, do 19 lutego 2021 r.

Ostateczny termin składania wniosków do Komisji Europejskiej poprzez dedykowany system elektroniczny upływa 22 marca 2021 r., godz. 17:00.

Telefony do kontaktu: 22 273 83 44, 22 273 83 49, 22 273 77 37.