Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Standardy działania punktów

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada za funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Dążymy do zapewnienia jak najwyższej jakości pracy konsultantów, dlatego przyjęliśmy wspólne standardy udzielania informacji.

Zasady działania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w sieci koordynowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH

 • Usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są bezpłatne oraz dostępne dla każdego zainteresowanego.
 • Punkty Informacyjne należące do sieci oferują następujące rodzaje usług informacyjnych: 
  • diagnozę klienta – zaklasyfikowanie  pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
  • informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
  • przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie,
  • przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt,
  • pomoc beneficjentom ostatecznym w znalezieniu odpowiedniego projektu,
  • usługi informacyjne przy przygotowywaniu wniosków/projektów – obejmuje wsparcie w zakresie  przygotowywanego wniosku/projektu,
  • pomoc w realizacji projektów - zakres tej usługi obejmuje pomoc przy problemach pojawiających się w trakcie realizacji projektów np. zasady konkurencyjności przy ponoszeniu wydatków, zasady dokumentowania realizowanych przedsięwzięć,
  • wstępną pomoc w rozliczaniu projektów, zakres tej usługi obejmuje informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu, informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, oraz wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu,
  • indywidualne konsultacje u klienta,  polegające na tym, że po wcześniejszym zaplanowaniu, specjaliści ds. funduszy europejskich świadczyć będą usługi informacyjne u klienta. Zakres usług będzie taki sam jak dla konsultacji w punkcie. Indywidualne konsultacje u klienta są możliwe w przypadku, gdy klient jest osobą z niepełnosprawnością.
  • organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w tym tematycznych, np. dotyczących możliwości dofinansowania z FE dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
  • organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych polegających na pełnieniu dyżurów specjalistów ds. funduszy europejskich w miejscowościach, w których PIFE nie ma siedziby.

 II. POZOSTAŁE USŁUGI

 • Punkty Informacyjne nieodpłatnie udostępniają publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich - .
 • Aktywnie uczestniczą w wydarzeniach lokalnych i regionalnych, gdzie informują i promują Fundusze Europejskie.

III. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI

 • Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie,
 • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne,
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć,
 • Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego,
 • Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

IV. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - dodatkowe informacje

W Polsce od 2008 r. działa Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Świadczy ona szerokie usługi informacyjne dotyczące programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności. Od 2014 r. obejmuje także swoim zakresem programy operacyjne w ramach Umowy Partnerstwa oraz świadczy usługi informacyjne uzupełniające o programach polityki rolnej i rybackiej.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ma następującą strukturę:

 • Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
 • 17 Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, po jednym w każdym województwie (w województwie kujawsko-pomorskim działają 2 Główne Punkty Informacyjne),
 • 56 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Za funkcjonowanie Głównych i Lokalnych Punktów Informacyjnych odpowiadają Urzędy Marszałkowskie oraz inne instytucje, z którymi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej bądź Urzędy Marszałkowskie podpisały odpowiednie Umowy.

Za koordynację sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Wydział Sieci PIFE, Departamentu Informacji i Promocji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uwagi dotyczące pracy sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich można kierować na adres: monitoringpunktow@mfipr.gov.pl.


Finansowanie

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.