Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Materiał informacyjno-poradnikowy „Program rewitalizacji - krok po kroku” został zaplanowany w taki sposób, aby poglądowo przeprowadzić czytelnika przez cały proces programowania rewitalizacji tj. od momentu podjęcia decyzji o przystąpieniu do opracowywania programu rewitalizacji, poprzez jego przygotowanie, wdrażanie, aż po monitorowanie i ocenę.

Podstawą opracowania wszystkich wątków tematycznych opracowania są obowiązujące normy w tym zakresie tj. ustawa o rewitalizacji oraz horyzontalne Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Dokumenty te stworzyły ogólne ramy formalno-prawne dla przeprowadzenia procesów rewitalizacji w sposób skoordynowany i z wykorzystaniem partycypacji społecznej.

Prezentowany materiał, stawiając wymóg oparcia się na przepisach prawa jako podstawy do prowadzenia dojrzałej rewitalizacji, pogłębia tę tematykę poprzez obserwacje i korzystanie z doświadczeń samorządów zaangażowanych w odnowę obszarów zdegradowanych i lekturę dostępnych publikacji nt. rewitalizacji.

Zaprezentowany materiał opisuje możliwie szczegółowo niezbędne elementy poszczególnych etapów programowania całego procesu na podstawie istniejących już dokumentów i doświadczeń, które uznano za najskuteczniejsze. Przyjęta formuła pracy nad poszczególnymi częściami opracowania wymaga niekiedy skrótowego i uproszczonego przekazu, dlatego należy pamiętać, że najistotniejszym punktem odniesienia w pracach nad programami rewitalizacji jest zarówno ustawa o rewitalizacji, jak i Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Należy mieć także na uwadze, że przedstawione w prezentacjach przykłady, które uznano za warte zapoznania się, powinny być inspirującą podpowiedzią, w jaki sposób należy przygotować się do podejmowania wieloaspektowych inicjatyw i obniżyć obawy związane z „wejściem w proces”. Warunkiem skutecznego działania jest uwzględnienie potencjału danego miejsca oraz inicjatywności i zaangażowania jego mieszkańców, a także ukierunkowanie na trwałość i kontynuację procesów rewitalizacyjnych. To w gestii samorządów pozostaje ustanowienie zasad prowadzenia procesu rewitalizacji adekwatnie do swoich potrzeb. Niemniej jednak dzielenie się przemyśleniami i ideami daje pogląd innym samorządom na społeczną i infrastrukturalną odnowę miast i działania podnoszące ich innowacyjność oraz konkurencyjność.

Pod poszczególnymi częściami schematu umieszczono omówienie, które można wywołać poprzez kliknięcie myszką.

 

Schemat Rewitalizacji

Jak czytać prezentację? Czy rewitalizacja jest konieczna? Przygotuj się do opracowania programu rewitalizacji Wybierz ścieżkę przygotowania programu rewitalizacji Program rewitalizacji - lokalnu, miejski itd. Podstawowe informacje. Gminny program rewitalizacji. Podstawowe informacje Zbadaj powiązania z kluczowymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi Zdiagnozuj zjawiska kryzysowe Odwołania do wyznaczonego już obszaru zdegradowanego Wyznacz obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji uchwałą Przeprowadź pogłębioną analizę obszaru rewitalizacji Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skala i charakter potzeb rewitalizacyjnych Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji Zdefiniuj wizję, cele i kierunki działań Zagwarantuj powiązania pomiędzy celami, kierunkami działań, projektami, przedsięwzięciami Mechanizm komplementarności projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych Mechanizmy integrowania działań Zadbaj o precyzyjny opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów Określ finansowanie programu rewitalizacji oraz oszacuj ramy finansowe Zapewnij optymalną strukturę zarządzania realizacją programu Mechanizmy włączenia interesariuszy Komitet rewitalizacji Specyficzne narzędzia ustawowe Ustal system monitorowania i ocen Harmonogram prac nad programami rewitalizacyji Partycypacja