Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polityka społeczna i rynek pracy

Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej i rynku pracy.

Przykładowe zagadnienia:

  • program pobudzania rynku pracy i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji;
  • sposoby angażowania podmiotów ekonomii społecznej, grup zajmujących się problemem bezrobocia i lokalnej przedsiębiorczości w proces aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji;
  • powiązanie problemu bezrobocia mieszkańców obszaru rewitalizacji z ofertą edukacyjną miasta i zapleczem edukacyjnym na ww. obszarze i poza nim;
  • współpraca z instytucjami rynku pracy, otoczenia biznesu i placówkami opieki społecznej w celu przeciwdziałania lub ograniczenia zjawiska bezrobocia i jego efektom na obszarze rewitalizacji;
  • programy służące włączeniu społecznemu grup defaworyzowanych na obszarze rewitalizacji;
  • opracowanie oferty usług publicznych dla osób mieszkających na obszarze rewitalizacji uwzględniającej szczególne potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych.

Polityka społeczna - film

Obejrzyj film i zainspiruj się do działania. Jednym z podstawowych założeń rewitalizacji jest wprowadzenie trwałej pozytywnej zmiany w funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Dlatego kluczową rolę w wielowymiarowym procesie odnowy odgrywają skuteczne narzędzia polityki społecznej. Zobacz wybrane przykłady dobrych praktyk wypracowane  w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast oraz projektach pilotażowych związane z podejmowanymi inicjatywami z zakresu polityki społecznej w rewitalizacji.

Polityka społeczna