Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Włocławek

Włocławskie Śródmieście na drodze do zmian

Włocławek to miasto na prawach powiatu, trzecie co do wielkości w województwie kujawsko-pomorskim. Należy do najstarszych miast w Polsce, a niektóre źródła uznają go za stolicę całych Kujaw. Jego głównym zasobem naturalnym jest rzeka Wisła i Zalew Włocławski. Włocławek, o zachowanym średniowiecznym układzie lokacyjnym, posiada znaczne walory zabytkowe, kulturowe i krajobrazowe. Złotym okresem rozwoju miasta był wiek XVI, kiedy to Włocławek stał się drugim po Gdańsku ośrodkiem handlu zbożem na ziemiach polskich. Ważnym czynnikiem rozwojowym dla miasta był napływ ludności pochodzenia żydowskiego, niemieckiego i rosyjskiego (na przełomie wieków XIX/XX), zajmującej się handlem i rzemiosłem oraz inicjującej budowę nowych fabryk.W czasie II wojny światowej miasto nie doświadczyło masowych bombardowań, ale działania okupanta spowodowały, że Włocławek stracił część swoich mieszkańców, w tym polskich Żydów. W latach ’60 XIX wieku rozpoczęto budowę m.in. Zakładów Azotowych (obecnie Anwil, Grupa ORLEN), wybudowano zaporę na Wiśle. Obecnie miasto jest ważnym ośrodkiem gospodarczym w regionie i istotnym ośrodkiem obsługi mieszkańców i rynkiem pracy w jego południowo-wschodniej części. Mimo to Włocławek boryka się z problemami charakterystycznymi dla byłych ośrodków wojewódzkich, miast średniej wielkości, które w wyniku reformy administracyjnej w 1999 r. sukcesywnie traciły prestiż, funkcje administracyjne, miejsca pracy (w tym w przemyśle), strategiczne inwestycje i mieszkańców. Pogarszająca się sytuacja społeczna i zawodowa mieszkańców, stała się impulsem do prowadzenia intensywnych i kompleksowych zmian w dotkniętych kryzysem obszarach miasta.

Procesem rewitalizacji objęto centrum Włocławka, ze szczególnym uwzględnieniem ul. 3 Maja i ulic ją przecinających. Obok ubóstwa dominującym tu problemem jest bezrobocie i dziedziczenie biedy, w związku z czym jako temat wiodący projektu w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast wybrano politykę społeczną i rynek pracy, a zaplanowane działania podporządkowano aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Projekt „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” zakładał partycypacyjne wypracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji i opracowanie narzędzi do utworzenia centrum aktywizacji i przedsiębiorczości w kamienicy mieszczącej się przy ulicy 3 Maja 18.

Zdjęcie Śródmieścia Włocławka

Śródmieście Włocławka

Przygotowanie procesu rewitalizacji

Włocławek jest jednym z pierwszych miast w Polsce wykorzystującym narzędzia przewidziane w ustawie o rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 jest efektem ponad dwuletniej pracy oraz zaangażowania interesariuszy rewitalizacji.

Na początek zdiagnozowano całe miasto w oparciu o wskaźniki. Do oceny sytuacji miasta opracowano narzędzie w postaci interaktywnej mapy funkcjonalnej, będącej programem informatycznym do gromadzenia, agregacji, analizowania i przestrzennej wizualizacji danych statystycznych. Podstawą programu jest baza danych, do której wprowadzane są dane odnośnie zjawisk społeczno-gospodarczych według adresów ich występowania. Program posiada możliwość automatycznego agregowania i uśredniania danych w dowolnie przyjętym obszarze lub na dowolnie zdefiniowanej siatce. Dzięki temu wizualizacje rozkładu przestrzennego poszczególnych zjawisk są bardzo szczegółowe. Mapa posłużyła do przestrzennej prezentacji danych na potrzeby delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji metodą kartogramu, co pozwoliło przedstawić na mapie intensywność określonego zjawiska w granicach przyjętych pól odniesienia. Zakłada się, że narzędzie to będzie służyło do monitorowania zmian w obszarze. Mapa dostępna jest na stronie lokalnej bazy wiedzy o rewitalizacji.

W trakcie opracowania dokumentu urzędnicy intensywnie wsłuchiwali się w głos mieszkańców, w tym w formie spotkań, warsztatów, dyskusji, wywiadów, spacerów po obszarze rewitalizacji, a także społecznej działalności kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe. Celem wypracowania rekomendacji do programu rewitalizacji powołano 10 zespołów tematycznych, skupiających się na najbardziej istotnych tematach, tj. standardy mieszkaniowe, nowa jakość przestrzeni publicznej, edukacja (dzieci i młodzieży), aktywizacja zawodowa, rozwój przedsiębiorczości, zadłużenie czynszowe, seniorzy, ale także aktywizacja społeczna i obywatelska, oferta spędzania wolnego czasu, wizerunek Śródmieścia. Zespoły tematyczne pracowały w okresie od czerwca do września 2017 roku w formie warsztatowej nad rozwiązaniami dla konkretnego obszaru problemowego, a pracę każdego koordynował moderator. Łącznie, w trakcie 160 godzin pracy, odbyły się 54 spotkania z udziałem ponad 130 osób. Zestaw rozwiązań stanowił podstawę do wypracowania celów rewitalizacji i listy przedsięwzięć planowanych do realizacji. Równolegle odbywały się otwarte spotkania z mieszkańcami na włocławskich podwórkach. W programowaniu wykorzystano także potencjał studentów – w ramach porozumienia z Instytutem Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, podjęto współpracę na rzecz kształtowania i poprawy jakości przestrzeni miejskiej. W jego rezultacie Uniwersytet przeprowadził ćwiczenia terenowe ze studentami drugiego stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna. W wyniku dwudniowych ćwiczeń powstała baza danych, mapy tematyczne dotyczące aktualnego stanu zagospodarowania obszaru rewitalizacji oraz studenckie koncepcje i propozycje zmian.

Jednym z obligatoryjnych elementów procesu partycypacji w rewitalizacji prowadzonej na ścieżce ustawowej jest powołanie Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy, czyli m.in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, instytucji i organizacji pozarządowych, z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą – w przypadku Włocławka dla Prezydenta Miasta. Komitet ma stanowić łącznik między organami gminy a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji. Pierwszym korkiem na drodze do powołania Komitetu jest podjęcie uchwały rady gminy określającej zasady wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji. Na podstawie wytycznych zawartych w tej uchwale podejmowane jest zarządzenie, w którym powołuje się Komitet Rewitalizacji, wskazując konkretnych członków tego Komitetu. We Włocławku Komitet Rewitalizacji powołano w styczniu 2019 r. na podstawie uchwały z października 2018 r. Włocławski Komitet liczy 22 członków i w pierwszym półroczu działania odbył już 6 posiedzeń. Miasto na bieżąco informuje o działaniach Komitetu zamieszczając porządek obrad, prezentacje i protokoły z posiedzeń na stronie lokalnej bazy wiedzy o rewitalizacji.

W oparciu o pracę zespołów tematycznych przygotowano także dokumenty o charakterze pomocniczym dotyczące m.in. zasadności wyznaczania specjalnej strefy rewitalizacji, powołania funduszu wsparcia remontów, wsparcia przedsiębiorczości, standardów organizacji przestrzeni czy funkcjonowania centrum aktywizacji i przedsiębiorczości. Na podstawie wskazanych dokumentów wypracowano m.in. docelowe zapisy uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji (dalej SSR, Strefa) na obszarze rewitalizacji miasta Włocławek. Strefa swoim zasięgiem objęła cały obszar rewitalizacji Włocławka. Ustanowienie SSR umożliwia wprowadzenie pakietu narzędzi zapewniających sprawną realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym: udzielanie dotacji na prace budowlane, usprawnienie prowadzenia polityki remontowej w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, ustalenie zasad przeprowadzek i eksmisji na czas wykonywania robót budowlanych najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na obszarze Strefy, ustalenia stron na podstawie danych zawartych w księgach wieczystych lub katastrze nieruchomości, realizację nowego celu publicznego związanego ze społecznym budownictwem czynszowym, wprowadzenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Strefy, w przypadku przeznaczenia ich na cele zgodne z programem rewitalizacji. W 2019 roku miasto przewidziało 1 mln zł na dotacje do remontów na obszarze Strefy. W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 10 wniosków o udzielenie dotacji. Jednocześnie miasto uruchomiło nabór tzw. informacji o zamiarze ubiegania się o dotację na remont w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w 2020 roku. Wszelkie informacje o Specjalnej Strefie Rewitalizacji oraz naborach wniosków o dotację dostępne są na stronie lokalnej bazy wiedzy o rewitalizacji oraz w specjalnej broszurze.

Miasto wypracowało także „Narzędziownik czyli ścieżki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028”. Dokument ten ma wskazywać kierunki dalszych działań wynikających z programu rewitalizacji z punktu widzenia roli gospodarza procesu rewitalizacji. Narzędziownik zawiera zalecenia i pomysły do wykorzystania na etapie realizacji interwencji rewitalizacyjnej, dzięki czemu zostanie zagwarantowana większa skuteczność oraz siła oddziaływania na kryzysy obszaru rewitalizacji. Dodatkowo zadbano o wskazanie ścieżki dochodzenia do realizacji danego narzędzia oraz jednostki odpowiedzialne za jego wdrożenie.

Materiały do pobrania:

 1. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Włocławka (ZIP 16 MB)
 2. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (ZIP 8 MB)
 3. Specjalna Strefa Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek (ZIP 5 MB)
 4. Komitet Rewitalizacji we Włocławku (ZIP 976 KB)
 5. Narzędziownik czyli ścieżki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (PDF 2 MB)

 • Zdjęcia z procesu partycypacji na etapie przygotowania GPR

  Zdjęcia z procesu partycypacji na etapie przygotowania GPR

 • Zdjęcia z procesu partycypacji na etapie przygotowania GPR

  Zdjęcia z procesu partycypacji na etapie przygotowania GPR

 • Zdjęcia z procesu partycypacji na etapie przygotowania GPR

  Zdjęcia z procesu partycypacji na etapie przygotowania GPR

 • Zdjęcia z procesu partycypacji na etapie przygotowania GPR

  Zdjęcia z procesu partycypacji na etapie przygotowania GPR

Nowe centrum Włocławka – Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości

Flagowym projektem procesu rewitalizacji włocławskiego Śródmieścia jest zagospodarowanie kamienicy mieszczącej się przy ulicy 3 Maja 18 na centrum aktywizacji i przedsiębiorczości (zwane na wczesnym etapie koncepcji także „centrum rewitalizacji”). W przebudowanej kamienicy mieścić się będzie inkubator podmiotów ekonomii społecznej, punkt doradztwa prawno-zawodowego, bank pracy, kawiarnia obywatelska z podwórkiem partycypacyjnym, mieszkania dla uzdolnionych absolwentów szkół technicznych, mieszkanie i studio dla artysty – rezydenta pracującego z lokalną społecznością w ramach programu rezydencjalnego, a także siedziba Lokalnej Grupy Działania.

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Bydgoszcz przeprowadzono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy, przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania na centrum aktywizacji i przedsiębiorczości we Włocławku przy ul. 3 Maja 18. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 11 prac. Sąd konkursowy przyznał 2 nagrody – za 1 i 2 miejsce oraz jedno wyróżnienie. Pierwszą nagrodę zdobył odważny, nowoczesny a jednocześnie pozostający w relacji do historycznego otoczenia projekt przygotowany przez Biuro Analog Piotr Śmierzewski z Koszalina. Zwycięska praca w maju 2018 r. zdobyła międzynarodową nagrodę architektoniczną THE PLAN AWARD w kategorii Renowacja. Nagrody przyznaje czasopismo The Plan. To jedno z dwóch najważniejszych włoskich czasopism architektonicznych o zasięgu światowym, które promuje wiedzę o dokonaniach architektonicznych. Werdykt wydało jury, w składzie którego znalazła się między innymi Bernardetta Tagliabue z barcelońskiej pracowni Miralles Tagliabue EMBT oraz boloński architekt Mario Cucinella, autorzy odpowiednio hiszpańskiego i włoskiego pawilonu na Biennale Architektury w 2018 roku. Koncepcja ma szanse zostać wkrótce zrealizowana. Zwycięzca konkursu przygotował dokumentację projektowo-kosztorysową kamienicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Obecnie miasto czyni przygotowania do rozpoczęcia robót budowlanych oraz pozyskania środków na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pod koniec 2018 r. przeprowadzono także konkurs wśród uczniów włocławskich szkół podstawowych (klas VII i VIII), uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych na nazwę nowego miejsca na mapie Włocławka. Nagrodzono 3 propozycje nazw, w tym zwycięską: „Kamienica Port”.

W Centrum realizowane będą, zaplanowane w GPR przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, m.in.:

 • Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji (Przedsięwzięcie 1.1.3) – celem projektu jest odbudowa i podtrzymanie kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych bezrobotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Projekt obejmuje m.in. pomoc w wypracowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, indywidualne poradnictwo psychologiczne, edukację finansową, grupowe warsztaty psychologiczne, z zakresu zdrowia rodziny i pierwszej pomocy, doradztwo zawodowe, socjoterapię, animację lokalną, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże zawodowe i wsparcie finansowe. Założono, iż 20-osobowa grupa skierowana zostanie na szkolenia i wsparcie w celu utworzenia bądź pracy w spółdzielni socjalnej (Przedsięwzięcie 2.2.3.);
 • Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” (Przedsięwzięcie 1.1.10) w formie centrum animacyjnego dla obszaru rewitalizacji. Dotychczasowe doświadczenia kawiarni związane z organizacją przestrzeni współpracy dla mieszkańców, animacją społeczną, wsparciem liderów lokalnych, komunikacją między mieszkańcami i podmiotami odpowiedzialnymi za rewitalizację zostaną skapitalizowane na rzecz wsparcia rozwoju oferty Centrum. Dzięki połączeniu funkcji Centrum oraz kawiarni nastąpi wzmocnienie procesu integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji. Prowadzone od 2016 r. działania w ramach kawiarni zgodnie z planem zostaną przeniesione do wyremontowanego budynku i powiększone o podwórko partycypacyjne (od 2021 r.);
 • Utworzenie rezydencji artystycznych i edukacyjnych (Przedsięwzięcie 1.1.7). Efektem pobytu artystów będą spotkania autorskie, prezentacje wykonanych prac, spektakle, koncerty czy wystawy, których odbiorcami będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji.
 • Rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej (Przedsięwzięcie 2.2.3.). Część pomieszczeń kamienicy przy ul. 3 Maja 18 zostanie przeznaczona na działalność inkubatora podmiotów ekonomii społecznej we współpracy z akredytowanym Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej. Przedsięwzięcie ma polegać na utworzeniu spółdzielni socjalnych, np. z zakresu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 oraz z zakresu drobnych naprawy w budynkach komunalnych (wsparcie szczególnie istotne dla starszych osób mieszkających samotnie i osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnej współpracy z Urzędem Miasta w celu wykonywania zleceń remontowo-budowlanych w obszarze rewitalizowanym zlecanych z wykorzystaniem klauzul społecznych). Wsparcie projektowe obejmować będzie dofinansowanie szkoleń, procesu uruchomienia podmiotów ekonomii społecznej, usług doradczych na początku działalności oraz wsparcie pomostowe na 12 miesięcy działalności.

Materiały do pobrania:

 1. Zwycięska koncepcja zagospodarowania kamienicy przy ulicy 3 Maja 18 (PDF 2 MB)
 2. Dokumentacja związana z przygotowaniem konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy, przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania na Centrum Rewitalizacji we Włocławku przy ul. 3 Maja 18” w ramach projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek

(Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uchybienia związane ze stosowaniem właściwych przepisów związanych z udzielaniem zamówienia publicznego)

 

 • Budynek przy ul. 3 Maja 18 Przed remontem

  Budynek przy ul. 3 Maja 18 Przed remontem

 • Budynek przy ul. 3 Maja 18 Przed remontem

  Budynek przy ul. 3 Maja 18 Przed remontem

 Wizualizacje zwycięskiej koncepcji (ZIP 56 MB)

 

Kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe”

Od grudnia 2016 roku w samym sercu obszaru rewitalizacji funkcjonuje kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe” będąca miejscem, gdzie każdy może przyjść i porozmawiać o rewitalizacji przy kawie lub herbacie. Na ten cel zaadaptowano lokal użytkowy w kamienicy przy ul. 3 Maja 9.

„Śródmieście Cafe” to przestrzeń służąca badaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włocławka, otwarta na inicjatywy społeczne oraz stanowiąca centrum animacyjne obszaru rewitalizowanego. Ideą powstania kawiarni było stworzenie platformy do międzysąsiedzkiej komunikacji, a także dialogu z podmiotami realizującymi działania na rzecz rewitalizacji włocławskiego Śródmieścia. Oferta kawiarni spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Odbywają się tu przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Są to m.in. imprez kulturalne, spotkania, wykłady i konsultacje, organizowane zarówno wewnątrz lokalu, jak i w plenerze. W kawiarni odbywają się również dyżury przedstawicieli władz miasta oraz instytucji, w tym m.in. Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. „Śródmieście Cafe” od dnia otwarcia stanowi stały i rozpoznawalny punkt na mapie Śródmieścia. Docelowa kawiarnia działać będzie w kamienicy zaadoptowanej na centrum aktywizacji i przedsiębiorczości.

W okresie grudzień 2016 – lipiec 2018 prowadzeniem kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” zajmowali się pracownicy Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Włocławek. Od sierpnia do grudnia 2018 roku operatorem kawiarni było Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr NASZ. W styczniu 2019 roku rozstrzygnięto konkurs, w wyniku którego operatorem kawiarni zostało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek. W wyniku przekazania kawiarni organizacji pozarządowej wzrosła liczba i różnorodność oferowanych wydarzeń, a co za tym idzie, liczba odwiedzających „Śródmiescie Cafe" – w odniesieniu do okresu sprzed przekazania o około 50%.

Projekt związany z powołaniem i funkcjonowaniem kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” prowadzony był do 31 grudnia 2018 roku z dofinansowaniem projektu modelowego. Obecnie jest kontynuowany i finansowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Materiały do pobrania:

 1. Standardy funkcjonowania kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” (PDF 243 KB)
 2. Dokumentacja związana z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku” dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek

(Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uchybienia związane ze stosowaniem właściwych przepisów związanych z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert)

 • Zdjęcia z działalności kawiarni, w tym przed i po remoncie.

  Zdjęcia z działalności kawiarni, w tym przed i po remoncie.

 • Kawiarenka obywatelska remont

  Kawiarenka obywatelska remont

 • Zdjęcia z działalności kawiarni, w tym przed i po remoncie.

  Zdjęcia z działalności kawiarni, w tym przed i po remoncie.

 • Zdjęcia z działalności kawiarni, w tym przed i po remoncie.

  Zdjęcia z działalności kawiarni, w tym przed i po remoncie.

 • Zdjęcia z działalności kawiarni, w tym przed i po remoncie.

  Zdjęcia z działalności kawiarni, w tym przed i po remoncie.

Program wsparcia projektów lokalnych

"Program wsparcia projektów lokalnych" jest jednym z przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, którego pierwsza edycja testowana była w ramach projektu modelowego. Jego celem jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta. O wsparcie (od 500 do 2500 zł) mogą ubiegać się m.in. nieformalne grupy mieszkańców, grupy obywatelskie, organizacje pozarządowe oraz instytucje. Nabór projektów prowadzony jest w sposób ciągły. Wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie, dokuje Komisja Konkursowa, której przewodniczy Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek. Operatorem programu jest Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek, dzięki czemu nie są ponoszone koszty jego obsługi. Jednak wymaga to ze strony urzędników dużego zaangażowania i stałej współpracy z inicjatorem pomysłu i realizatorem mikrograntu.

Do tej pory w ramach programu zrealizowano 6 projektów lokalnych: 2 inicjatywy w 2017 r. – „Gwoździarnia – podwórkowe kino plenerowe”, „Włocławscy Seniorzy dla Śródmieścia”, 4 inicjatywy w 2018 r. – „Ekologiczne zagospodarowanie terenu wokół szkoły”, „Zbieramy śmieci – sadzimy kwiaty”, „Śródmiejskie obchody święta Kobiet”, oraz „Rewitalizacja Gwoździarni – warsztaty budowania mebli z palet”.

Wybrane projekty nie tylko umożliwiają integrację lokalnej społeczności ale także zmieniają przestrzeń miasta. Najlepszym tego przykładem jest powstanie pierwszego włocławskiego parkletu zbudowanego we współpracy z Gwoździarnią przy udziale mieszkańców w ramach warsztatów. Parklet jest miejscem zielonym o charakterze rekreacyjnym, urządzanym na stalowo-drewnianej konstrukcji, która umieszczana jest na miejscu parkingowym. Chodzi przede wszystkim o przekształcenie przestrzeni zarezerwowanej do tej pory dla samochodów na miejsce przyjazne pieszym. Łącznie planuje budowę i montaż 5 parkletów na obszarze rewitalizacji.

Materiały do pobrania:

Dokumentacja związana z realizacją "Programu wsparcia projektów lokalnych" dostępna jest na stronie lokalnej bazy wiedzy o rewitalizacji.

Zdjęcia z realizacji mikrograntów

 • Ekologiczne zagospodarowanie terenu wokół szkoły

  Ekologiczne zagospodarowanie terenu wokół szkoły

 • Ekologiczne zagospodarowanie terenu wokół szkoły

  Ekologiczne zagospodarowanie terenu wokół szkoły

 • Parklet

  Parklet

 • Parklet

  Parklet

 • Parklet

  Parklet

 • Parklet

  Parklet

 • Parklet

  Parklet

 • Święto Kobiet

  Święto Kobiet

Film z konferencji podsumowującej projekt Włocławka:

http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,eksperci_o_rewitalizacji_we_wl,317.html

Więcej informacji o rewitalizacji Włocławka na stronie lokalnej bazy wiedzy:

http://rewitalizacja.wloclawek.eu/

 

Modelowa Rewitalizacja Miast we Włocławku - film

Obejrzyj film i zainspiruj się do działania. We Włocławku, dzięki udzielonej dotacji ze środków POPT 2014-2020, partycypacyjnie wypracowano zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji, przygotowano koncepcję adaptacji jednej z kamienic na centrum aktywizacji i przedsiębiorczości we Włocławku. Powstała kawiarenka obywatelska „Śródmieście Cafe” – jako przestrzeń służąca badaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włocławka, otwarta na inicjatywy społeczne oraz stanowiąca centrum animacyjne obszaru rewitalizowanego, przygotowano "Program wsparcia projektów lokalnych".

Modelowa Rewitalizacja Miast we Włocławku