Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Opole Lubelskie

Opis projektu

Wiodącym tematem projektu jest ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej zdegradowanego obszaru centrum Opola Lubelskiego. Założenie projektowe ma charakter kompleksowy i odnosi się szczegółowo do następujących podtematów:

  • wypracowanie pogłębionej analizy i oferty inwestycyjnej dla obszaru rewitalizacji na potrzeby gospodarcze i we współpracy z podmiotami prywatnymi,
  • opracowanie planu pozyskiwania i utrzymania podmiotów inwestujących w obszarze rewitalizacji,      
  • opracowanie koncepcji podnoszenia konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących w obrębie obszaru rewitalizacji.  

Zmiany w przestrzeni miejskiej Opola Lubelskiego spowodowały, iż historyczne centrum miasta objęte jest pogłębiającym się kryzysem wyludnienia i regresem działalności gospodarczej. Istniejące przedsiębiorstwa rodzinne działające w centrum borykają się z niskim zainteresowaniem lokalnego rynku - ich produktami i usługami. Firmy utraciły klientów na rzecz powstałych centrów handlowo-usługowych. Konieczne jest stworzenie bazy ekonomicznej dla odradzającego się centrum i zapewnienie trwałych podstaw jego funkcjonowania w przyszłości.

Sposobem na pozyskiwanie nowych i utrzymanie istniejących inwestorów będą działania skupione na aktywizacji społecznej, inicjatywach lokalnych, pobudzaniu lokalnego rynku pracy, promocja  instrumentów ekonomii społecznej oraz integracja poszczególnych grup społecznych z przestrzenią centrum. Działania te mają służyć wzmocnieniu tożsamości lokalnej, zakorzenieniu, nadaniu przestrzeni publicznej nowego zrewitalizowanego centrum emocjonalnego znaczenia „mojej lokalnej - prywatnej przestrzeni". Program ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej centrum przebiegać będzie w sposób zintegrowany z programem rewaloryzacji zabudowy usługowo-mieszkaniowej, przeprowadzanym na obszarze rewitalizacji.

Obejrzyj film i zainspiruj się do działania. W Opolu Lubelskim, dzięki udzielonej dotacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, opracowano program ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej centrum. Działania skupiono także na aktywizacji społecznej, inicjatywach lokalnych oraz integracji mieszkańców miasta z jego przestrzenią. 

Modelowa Rewitalizacja Miast w Opolu Lubelskim