Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konin

Opis projektu

Projekt dotyczy ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Starówki.

W ramach projektu opracowane zostaną: Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023, platforma/system stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych i pilotażu, w tym narzędzia i techniki partycypacyjne, dokumentacja techniczna kompleksowego remontu kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych, analiza możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w realizację projektów rewitalizacyjnych, program pobudzenia rynku pracy i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji z naciskiem na zaangażowanie lokalnej społeczności w aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji wraz z analizą potencjałów i barier rozwojowych oraz możliwości scalenia funkcjonalno-przestrzennego prawo- i lewobrzeżnej części miasta.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:

http://rewitalkonin.pl/

Multimedia

Obejrzyj film i zainspiruj się do działania. W Koninie, dzięki udzielonej dotacji ze środków POPT 2014-2020, wypracowano zestaw narzędzi oraz katalog zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców służących ożywieniu gospodarczemu  i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Starówki. 

Modelowa Rewitalizacja Miast w Koninie