Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ministerstwo Rozwoju przygotowało konkurs „Modelowa rewitalizacja miast”. Głównym celem konkursu jest upowszechnienie procesów rewitalizacji oraz wypracowanie modeli jej prowadzenia na obszarach miejskich.

Wprowadzenie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie programów rewitalizacji oraz wypracowanie modeli prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich. Ze względu na modelowy charakter efektów konkursu nie mniej ważne jest upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk wśród interesariuszy oraz innych miast o podobnych uwarunkowaniach czy problemach.

Partnerzy projektu

W realizację projektu zostało włączone 20 miast - partnerów, które wraz z Ministerstwem Rozwoju pracują nad różnymi rozwiązaniami w poszczególnych obszarach tematycznych, przydanymi z punktu widzenia prowadzenia efektywnej rewitalizacji.

Miasta z modelowej rewitalizacji miast Słupsk Szczecin Dobiegniew Włocławek Konin Leszno Milcz Wrocław Rybnik Chorzów Dąbrowa Górnicza Starachowice Stalowa Wola Hrubieszów Opole Lubelskie Lublin Żyrardów Warszawa Grajewo Ełk

Kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej -  utworzenie Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży.

Dobiegniew

Zniwelowanie bądź ograniczenie zdiagnozowanych problemów tj. niewykorzystana przestrzeń w centralnej części miasta, brak mieszkań komunalnych, niski poziom kapitału społecznego, brak miejsc i pracy spadek atrakcyjności gospodarczej spowodowany ubożeniem społeczeństwa.

Dąbrowa Górnicza

Stworzenie otwartej przestrzeni publicznej, która stanie się nowym centrum miasta.

Chorzów

Kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej – utworzenie Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży.  

Ełk

Nowe zasady przeprowadzania rewitalizacji kładą duży nacisk na działania społeczne, uzupełniane działaniami związanymi z infrastrukturą (remontami, itp.). Wyznaczony w Ełku obszar do rewitalizacji ma stać się bardziej przyjazny, a mieszkający w nim ludzie mają otrzymać dobrane do ich potrzeb i problemów wsparcie.

Grajewo

Wypracowanie rozwiązań reagujących na główne problemy obszaru:, tj. degradacja zabudowy oraz wykluczenie społeczne i gospodarcze.

Hrubieszów

Ożywienie społeczno-gospodarcze, rozwój przedsiębiorczości i turystyki m.in. poprzez rewitalizację historycznej zabudowy miasta i połączenie jej z odtworzeniem oraz zagospodarowaniem murowanych podziemi, nawiązanie współpracy z Gminą Wiejską Hrubieszów, opracowanie procedury i systemu wsparcia dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizowanego.

Konin

Najważniejsze zadanie to ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki.

Leszno

Koncepcja rewitalizacji zakłada stworzenie kompleksowego modelu zrównoważonego rozwoju centrum Leszna przy wykorzystaniu zdegradowanych terenów pokolejowych.

Lublin

Projekt rewitalizacji obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie zakłada poprawę zarządzania zasobem komunalnym, działania społeczne i poprawa stanu zabudowy zabytkowej.

Milicz

Pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast poprzez szybszy wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia.

Opole Lubelskie

Głównym założeniem projektu jest ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej zdegradowanego obszaru centrum Opola Lubelskiego.

Rybnik

„Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” zakłada kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych ze szczególnym uwzględnieniem dialogu z mieszkańcami obszarów objętych projektem, aktywnym włączeniu lokalnej społeczności w kształtowanie przestrzeni tych terenów, zachęceniu osób młodych do poznawania obiektów dziedzictwa kulturowego.

Słupsk

Gminny Program Rewitalizacji określi kierunki, zasady oraz działania na najbliższe 10 lat.

Stalowa Wola

W ramach Centrum Rewitalizacji powstanie mapa zasobów i potrzeb, a na tej podstawie Lokalny Programu Rewitalizacji wraz z „Przewodnikiem po rewitalizacji z wykorzystaniem partycypacji społecznej”.

Starachowice

Celem projektu jest przygotowanie programu rewitalizacji dla gminy Starachowice oraz wypracowanie kompleksowych modelowych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem działań społecznych.

Szczecin

Zintegrowane działania rewitalizacyjne o charakterze inwestycyjnym oraz społecznym na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów

Warszawa

Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez opracowanie planu pozyskiwania i utrzymania podmiotów działających na obszarze rewitalizacji. Tworzenie i wspieranie Lokalnych Systemów Wsparcia z ofertą usług dostosowanych do potrzeb rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kształtowanie przestrzeni miejskiej poprzez  organizację atrakcyjnych przestrzeni publicznych.

Włocławek

Projekt zakłada partycypacyjne opracowanie Gminnego Programu oraz przygotowanie narzędzi do utworzenia centrum rewitalizacyjnego.

Wrocław

Poprawa warunków mieszkaniowych i otoczenia mieszkaniowego, a także poprawa bezpieczeństwa, jakość środowiska, oferta spędzania czasu wolnego, rozwój usług, przyjazne kształtowanie przestrzeni publicznych.

Żyrardów

Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, społeczno – gospodarczo – przestrzennego programu rewitalizacji miasta.

Tematy modelowych dzialań pilotażowych

Finansowanie rewitalizacji

Wypracowanie  modelowych rozwiązań w zakresie finansowania działań rewitalizacyjnych.

Polityka społeczna

Wypracowanie  modelowych rozwiązań w zakresiepolityki społecznej i rynku pracy.

Partycypacja społeczna

Wypracowanie  modelowych rozwiązań w zakresie zaangażowania i aktywizacji mieszkańców.

Mieszkalnictwo

Wypracowanie  modelowych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa.

Kształtowanie przestrzeni

Wypracowanie  modelowych rozwiązań w zakresie kształtowania przestrzeni.

Ochrona środowiska

Wypracowanie  modelowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

Ożywienie gospodarcze

Wypracowanie  modelowych rozwiązań w zakresie pobudzania przedsiębiorczości.

Mobilność miejska

Wypracowanie  modelowych rozwiązań w zakresie rozwiązań komunikacyjnych i transportowych.

Ochrona dziedzictwa

Wypracowanie  modelowych rozwiązań w zakresie ochrony i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.