Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowy program wsparcia dla gmin „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”

W latach 2015-2018 dzięki konkursom dotacji dla gmin na przygotowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji sfinansowano 1 029 programów rewitalizacji, a obecnie ponad 1 400, czyli ok. 55% polskich gmin prowadzi działania rewitalizacyjne. Jednocześnie tylko 300 z funkcjonujących programów rewitalizacji to gminne programy rewitalizacji przygotowane w oparciu o zapisy ustawy o rewitalizacji. W związku z upływającym z końcem 2023 roku okresem przejściowym wskazanym w ustawie o rewitalizacji, skalą podejmowanych działań rewitalizacyjnych w Polsce oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom gmin – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Urzędami Marszałkowskimi rozpoczęło kolejne działania wspierające dla gmin w zakresie rewitalizacji pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”.

Program wsparcia dla gmin Regiony Rewitalizacji ma na celu wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Program realizowany jest przez Zespoły ds. rewitalizacji funkcjonujące w Urzędach Marszałkowskich, które dzięki udzielonej dotacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zapewniają wsparcie doradcze i szkoleniowe dla gmin w czterech modułach tematycznych:

  1. dostępność w rewitalizacji – wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i w przygotowywaniu i realizacji konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych), zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025;
  2. zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji – wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie uspołeczniania procesu rewitalizacji poprzez m.in. tworzenie systemowych mechanizmów wzmacniania wspólnot lokalnych i partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej, a także wzmocnienie zdolności gmin do dywersyfikacji źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych, tj. większe zaangażowanie inwestorów prywatnych, wspólnot/ spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów oraz NGO-sów w realizację programów rewitalizacji;
  3. wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji – podniesienie świadomości samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych (gminny program rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji);
  4. monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych – wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia efektywnych systemów monitorowania rozwoju lokalnego (na poziomie gminnym i uwzględniającym zróżnicowanie wewnętrzne gminy), w tym monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji.

Program realizowany jest w latach 2019-2022.

Więcej informacji o podejmowanych działaniach w danym województwie można uzyskać na stronie regionalnego serwisu o rewitalizacji prowadzonego przez Urząd Marszałkowski danego województwa: 

Zachęcamy do udziału w działaniach oferowanych w ramach programu Regiony Rewitalizacji.