Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

Zanim skorzystasz z usług punktu zobacz, czy podobne pytanie nie zostało już zadane, zobacz często zadawane pytania.

E-mail:

lpibielsko@bcp.org.pl

Godziny pracy:
pon. 8.00-18.00, wt.- pt. 8.00-16.00.

Telefony do konsultantów

33 49-60-205 33 49-60-201 E-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

Jeśli chcesz zapytać o to, w jaki sposób uzyskać wsparcie na realizację Twojego projektu

Prosimy, abyś przygotował informacje na temat tego, kto starać się będzie o wsparcie? Czy będzie to osoba, która chce założyć działalność gospodarczą, firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót), organizacja pozarządowa, administracja publiczna, instytucja kultury, czy może wsparcie będzie chciał otrzymać rolnik, instytucja naukowo-badawcza, osoba fizyczna, szkoła wyższa, jednostka szkolnictwa powszechnego itd.? Będziesz musiał wskazać, w jakim województwie będzie realizowany Twój projekt, czy jest to obszar wiejski, czy miejski? Przygotuj też krótki opis projektu - na czym będzie polegał i czemu ma służyć? Zastanów się też, jaki będzie szacunkowy budżet projektu? 

Jeśli chcesz zadać pytanie o rozliczenie projektu realizowanego z Funduszy Europejskich

Prosimy, abyś przygotował informacje na temat nazwy programu i numeru działania, którego dotyczy projekt, datę i numer naboru, w którym przyznano Ci dotację, kto realizuje projekt? (czy jest to np. firma, fundacja, stowarzyszenie). Ponadto musimy wiedzieć, gdzie realizujesz projekt (województwo, czy jest to miasto, czy obszar wiejski).

Prosimy zwrócić uwagę na to, że informacje podawane przez punkty nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.

Pracownicy punktów nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Sytuacja ta ma miejsce w związku z tym, że Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie zastępują instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dofinansowania i wydawania dokumentów oraz ich interpretacji.

Zanim zadasz nam pytanie, prosimy o kilka informacji o Twoim projekcie, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi. Na Twoje pytanie będą odpowiadać konsultanci z Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie. Prosimy o wypełnienie pól formularza: 

Skontaktuj się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach

Zanim zadasz nam pytanie, prosimy o kilka informacji o Twoim projekcie, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. udzielanie odpowiedzi,
  2. konsultacje z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich; archiwizacja dokumentacji
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
   1. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c rozporządzenia), wynikający z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 9 ust. 2 pkt 12),
   2. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2023r;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może wiązać się brakiem możliwości udzielanie odpowiedzi, konsultacje w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
4+7=