Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w „Konkursie dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”.

Celem konkursu jest przeprowadzenie efektywnych działań edukacyjnych w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014–2020 skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej.

Projekty edukacyjne, które zostaną wyłonione w drodze Konkursu będą narzędziem umożliwiającym przekazanie beneficjentom i potencjalnym beneficjentom FE na lata 2014-2020 wiedzy nt. możliwych sposobów pozyskania i wykorzystania tych środków.

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne odbyło się 12 maja 2016 r. o godz. 11.00 w Ministerstwie Rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas spotkania:

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość pojedynczej dotacji na realizację projektu przeznaczonego dla: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1 000 000 (jeden milion) złotych, natomiast maksymalna wysokość pojedynczej dotacji na realizację projektu przeznaczonego dla dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej wynosi 500 000 (pięćset tysięcy) złotych.

Termin składania wniosków

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków w terminie do 3 czerwca 2016 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa).

Ocena wniosków

Wnioski zostały oceniane pod kątem formalnym, merytorycznym i budżetowym, według kryteriów wskazanych w Karcie Oceny Projektu. Stanowi ona załącznik do Regulaminu konkursu.

Wyniki oceny merytorycznej - część II

Wyniki oceny merytorycznej - część I (projekty dla dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej)

Lista projektów, które nie uzyskały dofinansowania wraz z przyznaną punktacją w trakcie oceny merytorycznej

Wyniki oceny formalnej

Informacje dodatkowe

Pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: Konkurs.Edukacyjny@mr.gov.pl. Odpowiedzi na pytania będą sukcesywnie publikowane.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w zamieszczonym poniżej Regulaminie wraz z załącznikami.

Odpowiedzi na pytania

 1. odpowiedzi na pytania (PDF 463 KB)  - stan na 31.05.2016 r.

Dokumenty

Aktualizacja formularza wniosku

W związku z podjęciem decyzji o aktualizacji formularza wniosku o przyznanie dotacji w zakresie podpisu Partnera projektu poniżej zamieszczamy zmodyfikowany formularz. Informujemy, że w przypadku złożenia wniosku zawierającego podpis Partnera projektu nie będzie to traktowane jako błąd formalny.

 

Regulamin „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” (PDF 478 KB)

Załączniki do Regulaminu:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania materiałów informacyjnych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami (PDF 198 KB)
 2. Umowy:
 3. Wzór formularza wniosku o przyznanie dotacji (PDF 245 KB)  Wersja DOC (DOC 478 KB)

  Szczegółowy kosztorys zadaniowy projektu (XLS 36 KB)

 4. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej (PDF 199 KB)
 5. Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców  (PDF 287 KB)

Załączniki do Umowy dotacyjnej:

 1. Wzór wizualizacji (PDF 895 KB)
 2. Wzór miesięcznego raportu z realizacji działań edukacyjnych (PDF 134 KB)
 3. Wzór ankiety sprawdzającej poziom wiedzy i satysfakcji uczestników działań edukacyjnych (PDF 356 KB)
 4. Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z realizacji zadania publicznego (PDF 190 KB)

Dokumenty dodatkowe:

 1. „Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014 – 2020” z 24 lutego 2015 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju
 2. Poradnik językowy: „Jak pisać o Funduszach Europejskich?” (PDF 8,9 MB)
 3. Poradnik językowy: „Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. Poradnik efektywnego pisania” (PDF 3,1 MB)