Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Grzegorz Puda

Grzegorz Puda - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Urodził się 13 lipca 1982 roku w Bielsku-Białej. Menedżer, samorządowiec, wykładowca. Studia wyższe ukończył z tytułem magistra-inżyniera z zakresu zootechniki na Akademii Rolniczej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie pracował dla wiodących firm. W Polsce kilka lat pracował w jednej z największych instytucji finansowych w Europie. Zanim objął mandat posła, jako menedżer z powodzeniem rozwijał jedną z bielskich spółek. Był także wykładowcą akademickim na jednej z bielskich uczelni. Doświadczenie samorządowe zdobył m.in. jako koordynator w starostwie powiatowym i Radny Rady Miejskiej Bielska-Białej. Mandat radnego wykonywał niemal przez trzy kadencje, do czasu wyborów do Sejmu w 2015 roku. Poseł VIII i IX kadencji. W Sejmie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury oraz Sekretarza Sejmu. 15 lipca 2019 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Tę samą funkcję pełnił w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które powstało w wyniku przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Od 23 lipca 2019 r. był również pełnomocnikiem rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach. Od 6 października 2020 r. pełnił funkcję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 26 października 2021 r. został powołany na urząd Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Prywatnie pasjonat żeglarstwa.

Waldemar Buda

Waldemar Buda - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  15 listopada 2019 r. powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wcześniej, od 4 czerwca 2019 r., pełnił tę funkcję w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 23 lipca 2019 r. jest również pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2007-2011 odbył aplikację radcowską. W 2011 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego i otworzył kancelarię radcowską. Od 2011 roku jako radca prawny pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - agencji płatniczej środków Europejskiego Funduszu Rolnego.Od 2014 wykonywał mandat radnego rady miejskiej w Łodzi. W 2015 działał w biurze pomocy prawnej kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy. W wyborach parlamentarnych w 2015 został wybrany na posła na Sejm RP. Jako poseł zajął się zagadnieniami dotyczącymi praw lokatorów i ochroną praw spółdzielców, m.in. w ramach bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez jego biuro poselskie pomógł już ponad dwóm tysiącom osób. Współtworzył także ustawę dotyczącą komorników sądowych oraz uczestniczył w pracach nad zmianami w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Od 2018 roku pełnił funkcję sekretarza Sejmu.Prywatnie żonaty, ma dwójkę dzieci, jego pasją jest bieganie - organizuje co roku Biegową Pielgrzymkę Charytatywną do Częstochowy.

prof. Paweł Churski

prof. dr hab. Paweł Churski – Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Kierownik Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych, Wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Przewodniczący Zespołu Wykonawczego Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią, National Representatives w Council of Representatives AESOP (Association of European Schools of Planning), członek założyciel ERSA (European Regional Science Association) – sekcja polska. Geograf społeczno-ekonomiczny, regionalista, od lat związany z poznańską szkołą geografii ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki czynników rozwoju regionalnego i lokalnego, przemian polityki regionalnej w Polsce i w Unii Europejskiej, specjalizacji regionalnej, obszarów problemowych w rozwoju lokalnym i regionalnym, w tym z uwzględnieniem wyzwań klimatycznych, stanu i zmian zachodzących na rynku pracy w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, poziomu i warunków życia, a także znaczenia odpowiedzialnych badań i innowacji i roli uczelni wyższych w ich realizacji. W swoich badaniach szczególną wagę zwraca na aspekt europejski procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w naszym kraju ze szczególnym uwzględnieniem roli megatrendów procesów rozwoju oraz wpływu środków pomocowych na zróżnicowanie rozwoju na terenie Polski i innych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Posiada duże doświadczenie jako wykładowca uniwersytecki, innowator i ewaluator dydaktyki na poziomie wyższym, autor programów nowych kierunków i ścieżek kształcenia.  Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym trzynastu monografii i 24 redakcji prac zbiorowych. Kierownik wielu projektów badawczych zagranicznych (w tym H2020) i krajowych (w tym NCN i NCBiR). Ekspert i recenzent międzynarodowych i krajowych instytucji oraz redakcji w procesie oceny projektów, publikacji oraz programów kształcenia.

Michał Gil

Michał Gil – dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerestwie Rozwoju i Technologii, radca prawny, w latach 2009-2020 legislator w Kancelarii Senatu gdzie zajmował się głównie prawem samorządowym, administracyjnym, rolnym i energetycznym.

Grzegorz Grabowski

 

Grzegorz Grabowski –  Dyrektor Biura Związku Samorządów Polskich,absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (inż. elektronik) i Akademii Obrony Narodowej (doktorat: Ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska w Siłach Zbrojnych RP). Ma doświadczenie samorządowe. Pełnił funkcje radnego gminnego (Rada Miasta Zielonka i powiatowego (Rada Powiatu Wołomińskiego. Pracował jak  Pełnomocnik Burmistrza Miasta Zielonka ds. komunikacji społecznej oraz Doradca Starosty Powiatu Wołomińskiego.W ramach działalności pozarządowej jest prezesem lokalnej organizacji Zienkowskie Forum Samorządowe. Był członkiem zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, pracował w Krajowej Sieci Grup Partnerskich Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz w panelu ekspertów Mapy Drogowej III sektora.  Uczestniczył w realizacji wielu projektów z obszaru współpracy samorządu z organizacjami społecznymi. Były to między innymi: „Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących projekty partnerskie” (FIO); „Budowanie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem” (EOG); „Planuje rozwój edukacji w partnerstwie” (POKL);            „Kompleksowe wsparcie instytucji otoczenia ekonomii społecznej, w tym budowanie partnerstw lokalnych na rzecz ES” (POKL).  Ponadto pełnił role animatora subregionalnego w projekcie Decydujmy Razem (projekt systemowy MRR) w latach 2010-2014.  Był członkiem zespołu opracowującego Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020, a także członkiem zespołu w projekcie Akademia Partnerstwa. Zawodowo zajmuje się rozwojem lokalnym, partycypacją społeczną, zarzadzaniem strategicznym, budowaniem partnerstw. Brał udział w opracowaniu strategii rozwoju JST, programów rozwiazywania problemów społecznych, programów rewitalizacji oraz programów rozwoju produktów turystycznych. W swojej działalności społecznej i zawodowej duże znaczenie przywiązuje współpracy między sektorowej oraz planowaniu rozwoju w oparciu o wartości.

dr Aleksandra Jadrach-Sępioło

dr Aleksandra Jadach-Sepioło – ekonomistka, specjalizuje się w problematyce rewitalizacji miast, ekonomii rozwoju miast i polityki miejskiej. Zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Miast. W latach 2014–2019 z ramienia Instytutu Rozwoju Miast kierowała projektem doradczym dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy opracowywanej Ustawie o rewitalizacji, Narodowym Planie Rewitalizacji i Krajowej Polityce Miejskiej oraz projektami doradczymi dotyczącymi rewitalizacji w projektach pilotażowych i modelowych. Obecnie kierownik projektu pn. „EDINA - Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. Adiunkt w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierowniczka studiów podyplomowych pt. „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”. Autorka kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych.

dr Marta Jaskulska

Marta Jaskulska - dr socjologii, aktywistka miejska i wykładowczyni. Prezeska zarządu Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich oraz Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywni Lokalnie. Zawodowo związana z Katedrą Socjologii Kultury i Komunikowania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doświadczenie zdobywała pracując w sektorze publicznym i prywatnym. Bada, projektuje i prowadzi procesy partycypacji publicznej, przede wszystkim w procesach planowania przestrzennego i rewitalizacji. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu socjologii miasta i partycypacji publicznej.

Agnieszka Sosnowska

Agnieszka Sosnowska – ukończyła technologię chemiczną na Politechnice Warszawskiej i Akademię Energetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2004 r. pracowała w Ministerstwie Środowiska, gdzie była kolejno specjalistą, naczelnikiem i dyrektorem departamentu ochrony powietrza i klimatu. Jest specjalistką ds. polityki klimatycznej i systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, a także dekarbonizacji energetyki, ciepłownictwa, przemysłu i transportu. Od 2016 r. zajmuje się działaniami programowymi, legislacyjnymi i finansowymi w zakresie poprawy jakości powietrza. Aktualnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

 

Marcin Waitrów

Marcin Wiatrów - absolwent nauk społecznych na Uniwersytecie Opolskim oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od 2010 r. urzędnik służby cywilnej związany głównie z resortem pracy i tematyką rynku pracy oraz migracji zarobkowych.

Jan Jakub Wygnański

Fot. Jan Mencwel

Jan Jakub Wygnański – socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Uniwersytetu Yale. Działacz opozycji demokratycznej w latach 80-tych. Sekretarz Henryka Wujca. Uczestnik rozmów Okrągłego Stołu. Jeden z animatorów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce od początku lat 90-ych. Współtwórca m.in. Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych prowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Badacz społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i filantropii w Polsce.  Założyciel i obecnie Prezes Zarządu Fundacji STOCZNIA. https://stocznia.org.pl/ Współtwórca Funduszu Obywatelskiego gromadzącego środki na rzecz inicjatyw chroniących ład demokratyczny w Polsce https://www.funduszobywatelski.pl/ Felietonista kwartalnika Więź. Laureat m.in. Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego, Nagrody Totus Tous, Nagrody im. Ks. J. Tischnera, Odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Polonia Restituta, Senior Ashoka Fellow. Żonaty, troje dzieci. Mieszka w Warszawie.

Renata Calak

dr Renata Calak - dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, dr ekonomii, jako dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje prowadzenie polityki rozwoju, przygotowanie i monitorowanie strategii rozwoju oraz realizację ogólnorozwojowych strategii w skali europejskiej. Współtworzyła Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Andrzej Porawski

Andrzej Porawski - urodził się 1 marca 1951 roku w Poznaniu. W roku 1973 ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poz­naniu. W latach 1985-89 studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym. W latach 1974-90 pracował w dwóch poznańskich instytutach resortowych. W latach 1989-90 był dyrektorem Biura Posłów i Senatorów OKP w Poznaniu. Od stycznia 1991 roku jest dyrektorem Biura Związku Miast Polskich.W latach 1980-1990 aktywnie uczestniczył w działalności NSZZ „Solidarność”. M. in. w 1981 roku był wiceprzewodniczącym Komisji Programowej I Zjazdu „S”. Współredagował Program Związku (w tym rozdział pt. Samorządna Rzeczpos­polita) – uchwalony 7 października 1981 r. program ustrojowej przebudowy Polski.W roku 1989 zaangażował się w tworzenie i działalność ruchu Komitetów Obywatelskich. Był członkiem Komitetu Obywatelskiego Solidarność przy Lechu Wałęsie, a także przewodniczącym Komitetu Obywatel­skiego Województwa Poznańskiego (1990-91).27 maja 1990 roku uzyskał mandat radnego miasta Poznania, a w czerwcu został członkiem Zarządu Miasta. Ponownie wybrany do Rady Miasta w II kadencji, pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego. W III kadencji (1998-2002) był radnym województwa wielkopolskiego, a w IV (2002-06) – ponownie radnym miasta Poznania.W latach 1992-93 i 1997-99 uczestniczył w pracach nad reformami ustrojowymi, którymi kierował prof. Michał Kulesza. Od 1999 r. pełni funkcję sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorzą­dowej.W latach 1998-2002 był i ponownie od r. 2014 jest członkiem Rady Statystyki. W latach 2008-16 był członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Od roku 2010 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie.W roku 2015 otrzymał od Pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” tytuł Samorządowca 25-lecia. W roku 2016 otrzymał Nagrodę „Fundament Rzeczpospolitej” im. Profesora Michała Kuleszy. Zasłużony dla Miasta Poznania (2021).Odznaczony Krzyżami: Kawalerskim (2009), Oficerskim (2014) i Komandorskim (2020) Orderu Odrodzenia Polski.