Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Waldemar Buda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Waldemar Buda

4 czerwca 2019 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, które z dniem 15 listopada 2019 roku zostało przekształcone w Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 23 lipca 2019 r. jest również pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2007-2011 odbył aplikację radcowską. W 2011 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego i otworzył kancelarię radcowską. Od 2011 roku jako radca prawny pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - agencji płatniczej środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Od 2014 wykonywał mandat radnego rady miejskiej w Łodzi. W 2015 działał w biurze pomocy prawnej kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy. W wyborach parlamentarnych w 2015 został wybrany na posła na Sejm RP. Jako poseł zajął się zagadnieniami dotyczącymi praw lokatorów i ochroną praw spółdzielców, m.in. w ramach bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez jego biuro poselskie pomógł już ponad 2000 osób. Współtworzył także ustawę dotyczącą komorników sądowych oraz uczestniczył w pracach nad zmianami w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Od 2018 roku pełnił funkcję sekretarza Sejmu.

Prywatnie żonaty, ma dwójkę dzieci, jego pasją jest bieganie - organizuje co roku Biegową Pielgrzymkę Charytatywną do Częstochowy.

Maimunah Mohd Sharif - dyrektor wykonawczy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ONZ-Habitat)

Maimunah Mohd Sharif

Pani Maimunah Mohd Sharif z Malezji jest dyrektorem wykonawczym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ONZ-Habitat), mianowanym przez Sekretarza Generalnego po wyborach przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 22 grudnia 2017 r.

Pani Sharif jest obecnie burmistrzem Rady Miejskiej wyspy Penang w Malezji. Przed objęciem stanowiska burmistrza była pierwszą kobietą, która została mianowana przewodniczącą Rady Miejskiej Seberang Perai w 2011 roku.

Uzyskała tytuł Bachelor of Science z wyróżnieniem w dziedzinie urbanistyki na University of Wales Institutes of Science and Technology w Wielkiej Brytanii oraz tytuł Master of Science in Planning na Malaysia Science University. 

Ireneusz Zyska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Ireneusz Zyska

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2007 - 2011 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.

Od 2000 do 2006 pracował w departamencie prawnym dużej spółki prawa handlowego we Wrocławiu oraz w kancelarii syndyka, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw.

W latach 2006 do 2011 pełnił funkcję zastępcy burmistrza miasta Świebodzice. W tym czasie był także dwukrotnie wybierany radnym rady miejskiej.

W latach 2012 do 2015 prowadził kancelarię radcy prawnego, w ramach której współpracował z dużymi podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami notowanymi na GPW, a także występował w licznych procesach jako pełnomocnik osób fizycznych i prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku został wybrany posłem na Sejm RP z okręgu wałbrzyskiego. W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył pracom podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Pracował także w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W marcu 2016 roku został powołany na członka Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.Założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który w Sejmie RP VIII kadencji stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania opinii na temat transformacji polskiego górnictwa i energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania zasobów naturalnych, paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii, rozwoju elektromobilności oraz zastosowania nowoczesnych technologii w procesie zmian i kształtowania polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym energetyki jądrowej i rozproszonej.W wyborach parlamentarnych 2019 roku został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji. 

Remy Sietchiping, Leader Regional And Metropolitan PlanningUN-Habitat AUSTRALIA

Remy Sietchiping

Remy Sietchiping leads the Regional and Metropolitan Planning Unit at UN-Habitat. He oversees the development of strategic programme of the UN-Habitat including National Urban Policy, urban-rural linkages, metropolitan development and the International Guidelines on Urban andSzymo Territorial Planning. He has over 20 years working experience in the UN systems, academia, private sector, public sector and NGOs in Australia, Cameroon, Ethiopia, Jamaica and worldwide. Dr. Sietchiping has over 40 publications including books, peer-reviewed articles, papers in proceedings and reports. He speaks French and English. He holds a Ph.D in Geography from the University of Melbourne, Australia.

Fernanda Lonardoni, Human Settlements Officer / Housing ExpertUN-Habitat BRAZILB.A. in Architecture and Urban Planning

Fernanda Lonardoni

Master in Housing and City and a Ph.D in Urban Sociology. As a housing practitioner and policy adviser, I have previously worked for ILO, the World Bank Institute and currently working with UN-Habitat. Subjects related to low-income housing policies, affordable housing and urban livelihoods form the focus of my recent work.

Szymon Tumielewicz, Zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu

Szymon Tumielewicz

Doświadczony pracownik administracji publicznej szczebla centralnego specjalizujący się w programowaniu i wdrażaniu polityki rozwoju oraz zagadnieniach związanych z integracją europejską.

Urodził się w Warszawie w 1978 r. Ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studnia w zakresie public relations w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył także Akademię Rozwoju Regionalnego UW. Ostatnio uczestniczył w Programie Top Public Executive organizowanym przez IESE Business School oraz KSAP.

Podczas pracy w administracji, począwszy od 2003 r., jest zaangażowany w programowanie działań rozwojowych na poziomie strategicznym jak również opracowanie i wdrażanie programów i projektów w takich obszarach jak ochrona środowiska, rozwój regionalny, polityka miejska, adaptacja do zmian klimatu, ekoinnowacje. Uczestniczył w pracach Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju, ciała doradczego Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedzialny za wdrażanie, we współpracy z partnerami na poziomie centralnym i lokalnym, przyjętych przez Radę Ministrów dokumentów strategicznych: Polityki Ekologicznej Państwa 2030 oraz Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020.

dr Wojciech Jarczewski, Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

Wojciech Jarczewski

Absolwent Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz dziennikarstwa w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Realizując projekty badawcze i aplikacyjne szczególnie intryguje go pytanie: jak władze samorządowe na poziomie lokalnym i regionalnym oraz rząd mogą animować i wspierać rozwój społeczno-gospodarczy? Szukając odpowiedzi na to pytanie, w ramach projektów polskich i międzynarodowych, zajmował się takimi zagadnieniami jak: przyciąganie inwestorów do gmin i marketing terytorialny, uwarunkowania rozwoju rynku pracy, ocena efektywności projektów i programów pomocowych współfinansowanych z funduszy UE, rewitalizacja i odnowa miast, powstawanie nowych gmin, procesy rozwoju rekreacyjnych ośrodków geotermalnych i in. Wyniki jego prac zostały opublikowane w kilkudziesięciu artykułach naukowych i kilkunastu książkach. W latach 2014-2017 pełnił funkcję kierownika i dyrektora Instytutu Rozwoju Miast, a w 2018 i 2019 r. (do końca lutego) funkcję dyrektora Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Andrzej Porawski

Andrzej Porawski (1951), delegat na I, II i III KZD NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie (z ostatniego naboru); członek sztabu wyborczego KO „S” w Poznaniu w 1989 r., potem dyrektor Biura Posłów i Senatorów OKP w Poznaniu; 1990-91 – przewodniczący KO Woj. Poznańskiego. W latach 1990-98 i 2002-06 był radnym miasta Poznania, a w latach 1998-2002 - radnym Sejmiku Woj. Wielkopolskiego. W kadencji 1990-94 był członkiem Zarządu Miasta Poznania. Od 1991 r. jest dyrektorem Biura Związku Miast Polskich. Od 1999 r. pełni funkcję sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej. W latach 1992-3 i 1997-2001 współpracował z URM i KPRM w zakresie reform ustrojowych. W latach 1998-2002 był i od roku 2014 ponownie jest członkiem rady Statystyki. W latach 2008-2016 był członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a w latach 2010-2016 i ponownie od 2018 - Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie. Jest członkiem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2015 otrzymał od pisma samorządowego „Wspólnota” tytuł Samorządowca 25-lecia. W roku 2016 otrzymał Nagrodę „Fundament Rzeczpospolitej” im. Prof. Michała Kuleszy.

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od 2004 roku Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (United Nations Global Compact - UNGC), koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. W latach 2002 -2009 w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Pracował w kilkudziesięciu krajach wdrażając programy i projekty rozwojowe bazujące na transferze wiedzy z Polski. Były to w szczególności takie kraje jak Irak, Indie, Tajlandia, Rumunia. Pracował także w centrali UNDP w Nowym Jorku oraz centrali UNDP na Europę i kraje WNP w Bratysławie. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub powołanego w ramach UNDP Poland obecnie zarządzanego przez UNGC Poland. Poza tym Obecnie pełni funkcję Przedstawiciela oraz Dyrektora Generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Marta Chmielewska, Naczelnik Wydziału Promocji,  Koordynator Projektu WUF 2022, Urząd Miasta Katowice

Marta Chmielewska

Urodzona i zamieszkała w Katowicach. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z zakresu menedżera sportu. Od 2014 roku zawodowo związana z Urzędem Miasta Katowice, pracowała przy organizacji największych wydarzeń w mieście m.in. Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014, Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016, Intel Extreme Masters, WTA Katowice Open, OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka Katowice oraz Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu - COP 24.Aktywnie uczestniczyła w procesie aplikacyjnym przy staraniach miasta o tytuł Miasta Gospodarza WUF 2022, od sierpnia 2019 -  Koordynator Projektu WUF 2022. W roku 2020 objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji.  

Prywatnie – pasjonat sportu, dobrej muzyki i spotkań w gronie bliskich przyjaciół.

Prof. dr hab. Iwona Sagan

Iwona Sagan

Prof. dr hab. Iwona Sagan jest przewodniczącą dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Gdańskim oraz koordynatorem Centrum Doskonałości - RECOURSE (Research and Education Centre of Excellence for Urban Socio-Economic Development). Kierowane przez nią Centrum jest ośrodkiem badań problemów rozwoju obszarów miejskich. Prof. Iwona Sagan jest m.in. członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gdyni,  Pomorskiego Forum Terytorialnego i szeregu innych organizacji miejskich i metropolitalnych. O jej wieloletniej specjalizacji w badaniach problematyki obszarów zurbanizowanych świadczy koordynacja i uczestnictwo w międzynarodowych oraz krajowych projektach badawczych z tej dziedziny oraz liczne publikacje poświęcone tematyce miast i metropolii.

dr hab. Dorota Perło

Dorota Perło

 

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Metod Ilościowych na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2014 r. Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Od 2020 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Strategii. Specjalistka w zakresie modelowania i prognozowania regionalnego i lokalnego (m.in. modele miękkie, model HERMIN). Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz ekspertyz, w tym dotyczących: oceny efektywności wpływu funduszy unijnych na rozwój regionalny, modelowania zrównoważonego rozwoju, monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy, efektywnego zarządzania długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Jest współautorką strategii rozwoju społeczno-gospodarczego opracowanych na poziomie regionalnym, subregionalnym i lokalnym, współpracuje z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego, a także z administracją rządową. Od 2015 r. Członek PTS Odział w Białymstoku, w latach 2010-2014 Członek Rady Ekspertów ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Białegostoku, Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

dr Renata Calak, dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Renata Calak

dr ekonomii, jako dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje prowadzenie polityki rozwoju, przygotowanie i monitorowanie strategii rozwoju oraz realizację ogólnorozwojowych strategii w skali europejskiej. Współtworzyła Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Daniel Baliński, Zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju

Daniel Baliński

 Urzędnik administracji publicznej z wieloletnim doświadczeniem w programowaniu i wdrażaniu polityki rozwojowej oraz funduszy strukturalnych w Polsce, a zwłaszcza ich wymiaru terytorialnego.Od 2004 r., począwszy od zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, a następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, brał udział w opracowaniu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, a następnie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020 i Umowy partnerstwa 2014-2020. W kontekście działań implementacyjnych, uczestniczył między innymi w koordynacji przygotowania i wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (głównego instrumentu terytorialnego w ramach polityki spójności wspierającej zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich). Obecnie jako Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada za krajową politykę regionalną oraz miejską i projekty strategiczne w ramach polityki rozwoju terytorialnego wynikające z nowej strategii rozwoju dla Polski - Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – SOR.

Maciej Aulak, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych

Maciej Aulak

Dyrektor departamentu odpowiedzialnego za koordynację pomocy technicznej w Polsce, wdrażanie funduszy norweskich i pomocy szwajcarskiej oraz wsparcie samorządów, szczególnie w obszarze polityki miejskiej i rewitalizacji. Odpowiada również za realizację projektów pomocy rozwojowej i współpracy bliźniaczej dla Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Albanii. Z funduszami unijnymi związany jest od 17 lat. W latach 2003-2006 odpowiadał za wdrażanie instrumentów Phare i Transition Facility w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2007 r. zajmuje się wdrażaniem funduszy unijnych. Ukończył stosunki międzynarodowe. Zna język angielski, francuski i niemiecki. Żonaty, ma troje dzieci.