Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

IV Krajowe Forum Miejskie 2021

Zapraszamy na czwarte Krajowe Forum Miejskie. Podczas zeszłorocznej edycji forum dyskutowaliśmy na temat założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030 (KPM 2030). Uważnie przysłuchiwaliśmy się Państwa głosom i prezentowanym diagnozom, które stanowiły punkt wyjścia dla rozwiązań zaproponowanych w aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej. Zaktualizowany dokument jest odpowiedzią na problemy z jakimi zmagają się miasta, które mimo wciąż aktualnej diagnozy, nadal pozostają nierozwiązane. 

Najważniejszą cechą nowej KPM 2030 jest jej sprawczość. Dokument nie poprzestaje na diagnozie, lecz jest także narzędziownikiem dla działań, które mogą być wdrażane zarówno przez administrację centralną, samorządy, jak i samych mieszkańców miast.

Wyzwania przedstawione w KPM 2030 wymagają pilnego i długofalowego adresowania, aby mogły przynieść zamierzony efekt. Już na początku projektowania dokumentu szczególna uwaga została poświęcona komponentowi wdrożeniowemu. Chcemy bowiem, aby miasta, w których koncentrują się złożone procesy ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i przestrzenne mogły otrzymać kompleksowe wsparcie do przeprowadzania niezbędnych zmian.

Podczas Krajowego Forum Miejskiego poszczególne wyzwania i rozwiązania zostaną przedstawione zarówno przez ekspertów, jak i przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za poszczególne polityki publiczne (sektorowe) w ramach wyzwań opisanych w KPM 2030.

Wyzwania Krajowej Polityki Miejskiej zostaną zaprezentowane podczas trzech bloków tematycznych: Miasto kompaktowe i sprawne, Miasto zielone i dostępne, Miasto produktywne i inteligentne. Podczas czwartego panelu: Round table: Krajowa Polityka Miejska 2030, głos zostanie oddany przedstawicielom organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ruchom miejskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum oraz w procesie konsultacji KPM 2030.

Panel I: Miasto kompaktowe i sprawne

Podjęcie działań na rzecz wyzwań, które zostaną omówione podczas pierwszego panelu ułatwi rozwój miast w taki sposób aby dążyły do bycia bardziej kompaktowymi, a tym samym sprawnie zarządzanymi. Miasto kompaktowe oznacza używanie dostępnej przestrzeni i zasobów w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Aby miasto mogło rozwijać się w sposób zrównoważony, niezbędne jest podjęcie działań na rzecz zatrzymania niekontrolowanej suburbanizacji (wyzwanie ii: niwelowanie procesów chaotycznej suburbanizacji) i dbałości o ład przestrzenny (wyzwanie i: dbałość o ład przestrzenny i estetyczny). Zatrzymanie tych procesów jest konieczne, aby wizja miasta kompaktowego, które dba o swoje zasoby z myślą o następnych pokoleniach mogła być zrealizowana. Podczas panelu kwestie poprawy mieszkalnictwa będą również stanowiły kluczowy punkt odniesienia dla zaproszonych ekspertów (wyzwanie viii: poprawa dostępności mieszkaniowej). Aby podjęte działania były odpowiedzialne społecznie, musimy dążyć do realizacji wizji miasta sprawnego, czyli takiego, które jest zarządzane skutecznie oraz we współpracy z mieszkańcami i instytucjami, które najlepiej znają potrzeby swojego otoczenia. Przykładem mechanizmu cennej kooperacji, który zostanie omówiony podczas panelu jest współpraca w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (wyzwanie iii: wzmocnienie kooperacji samorządowej w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych). Działania na rzecz wspomnianych wyzwań są warunkiem koniecznym dla zatrzymania chaosu przestrzennego i umożliwienia rozwoju miast, tak aby służyły one wszystkim mieszkańcom.

Panel II: Miasto zielone i dostępne

Drugi panel Krajowego Forum Miejskiego poświęcony będzie wyzwaniom które przyczynią się do realizacji wizji miasta zielonego i dostępnego. Miasto dostępne to takie, które umożliwia wszystkim mieszkańcom partycypację w życiu społecznym i dostęp do usług publicznych. Jakość zasobów naturalnych w miastach bezpośrednio wpływa na jakość życia ich mieszkańców. Konieczne jest więc podjęcie systemowych działań na rzecz środowiska naturalnego oraz adaptacji do zmian klimatu (wyzwanie iv: niwelowanie negatywnych skutków zmian klimatu w miastach). W wielu przypadkach wizja ta, nie zostanie zrealizowana, jeśli mieszkańcy nie będą mieli do swojej dyspozycji zielonego, dostępnego ekonomicznie i wygodnego dla użytkownika transportu publicznego (wyzwanie vi: zapewnienie zrównoważonego i zintegrowanego systemu transportu w miejskich obszarach funkcjonalnych, wyzwanie vii: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym). Wzmacnianie dostępności i poprawa transportu w mieście nie powinna być jednak realizowana kosztem środowiska. Przestrzeń miejska nie służy włącznie ludziom, ale posiada również swój ekosystem (wyzwanie v: poprawa jakości środowiska przyrodniczego w miastach). Niezbędna jest więc troska o zwierzęta, rośliny, glebę, wodę i powietrze w miastach i na przedmieściach.

Panel III: Miasto produktywne i inteligentne

Trzeci panel KFM wynika zarówno z bieżącego doświadczenia spowodowanego sytuacją związaną z pandemią, jak i prowadzonych dotychczas działań wspierających produktywność miast i inteligentne rozwiązania ułatwiające codzienne życie mieszkańców. Celem KPM 2030 jest aby miasta były produktywne i inteligentne, co przyczyni się do budowania ich rezyliencji, czyli odporności na kryzysy, z którymi mieszkańcy miast wcześniej, czy później będą musieli się zmierzyć (wyzwanie ix: poprawa zdolności inwestycyjnych miast). Z kolei, aby miasta stały się partnerem dla krajowych i zagranicznych inwestorów niezbędna jest odpowiednia infrastruktura i dynamiczna transformacja cyfrowa wielu miast (wyzwanie xi: przyspieszenie tempa transformacji cyfrowej miast). Miasta, w dążeniu do poprawy produktywności, muszą odpowiednio doceniać potencjał społeczny swoich mieszkańców (wyzwanie x: zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego). To oni bowiem stanowią najcenniejszy zasób każdego miasta.

Panel IV: Round table: Krajowa Polityka Miejska 2030

Podczas ostatniego panelu Krajowego Forum Miejskiego głos zostanie oddany przedstawicielom ruchów miejskich i miast. To oni jako finalni odbiorcy dokumentu, na co dzień mający do czynienia z kompleksowym procesem zarządzania miastami, posiadają unikalną perspektywę dotyczącą niezbędnych i skutecznych rozwiązań dla miast.