Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

logo

Deklaracja o współpracy na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej ONZ

Kraków, 1-2 kwietnia 2019 r.

My, uczestnicy Pierwszego Krajowego Forum Miejskiego w Polsce, reprezentujący Rząd i samorządy, miasta i ich stowarzyszenia, środowiska naukowe, podmioty zaangażowane w rozwój miast, zebrani w Krakowie w dniach 1 i 2 kwietnia 2019 r., świadomi zobowiązań Polski wynikających z przyjęcia Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, składamy deklarację podjęcia działań na rzecz współpracy przy realizacji krajowej polityki miejskiej i działań z zakresu zrównoważonego rozwoju miast oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności Celu 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu, jak również Nowej Agendy Miejskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych i Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej.

Jesteśmy zgodni, że odpowiedź na wiele globalnych wyzwań dotyczących zrównoważonego rozwoju, takich jak zanieczyszczenie środowiska naturalnego, skutki zmian klimatu, potrzeba współrządzenia, zapewnienie wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, jest ściśle związana z rozwojem obszarów miejskich, a te potrzebują wsparcia ze strony rządów krajowych oraz innych partnerów, aby rozwijać się w sposób stabilny i zrównoważony.

Uznając złożoność procesów miejskich oraz ich ustawiczną zmienność, rozumiemy, że zarządzanie działaniami w obszarach zurbanizowanych powinno mieć charakter zintegrowany, międzysektorowy i partnerski.

Zobowiązujemy się, w ramach Krajowego Forum Miejskiego, do podjęcia wspólnych działań mających na celu:

 • wzmocnienie koordynacji i integracji polityk publicznych i działań skierowanych do obszarów miejskich, w tym działań administracji rządowej i realizacji projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dotyczących obszarów miejskich lub mających na nie wpływ,
 • cykliczną debatę na temat kierunków i form realizacji polityki miejskiej w kraju, w tym formułowanie opinii i rekomendacji służących poprawie realizacji polityk publicznych w zakresie rozwoju obszarów miejskich,
 • wymianę wiedzy, doświadczeń i informacji między różnymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju obszarów miejskich,
 • monitoring i ocenę efektywności działań skierowanych do obszarów miejskich wraz z analizą kluczowych procesów i zjawisk mających wpływ na politykę miejską, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania polityk i strategii wspólnotowych UE.

Dostrzegamy szczególną potrzebę wsparcia obszarów miejskich w realizacji działań w zakresie:

 • wsparcia rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w oparciu o nowoczesne technologie,
 • promowania innowacji w obszarze Smart City,
 • wzmocnienia współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami, od poziomu krajowego po lokalny, w zarządzaniu rozwojem miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz partycypacji społecznej w zarządzaniu,
 • kształtowania ładu przestrzennego miast oraz ich otoczenia funkcjonalnego, przeciwstawiania się negatywnym skutkom niekontrolowanej urbanizacji, a także promowania rozwiązań opartych na środowisku naturalnym,
 • wsparcia kompleksowej rewitalizacji,
 • realizacji niskoemisyjnych strategii miejskich i strategii zrównoważonej mobilności miejskiej, rozwoju elektromobilności i transformacji energetycznej,
 • poprawy dostępu i jakości usług publicznych dla mieszkańców,
 • adaptacji do zmian klimatu, w tym poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Zachęcamy wszystkich kluczowych interesariuszy i decydentów odpowiedzialnych za politykę miejską w kraju do podjęcia wyżej wymienionych działań w partnerskiej współpracy. Jesteśmy przekonani, że posiadamy odpowiedni potencjał, aby je zrealizować.

 

Ja niżej podpisany, składam wolę poparcia i przystąpienia do „Deklaracji o współpracy na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej ONZ” podpisanej podczas pierwszego Krajowego Forum Miejskiego (KFM), które odbyło się 1-2 kwietnia br. w Krakowie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4 (www.miir.gov.pl/strony/kontakt/ministerstwo/). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) IOD@miir.gov.pl

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności (www.miir.gov.pl/polityka-prywatnosci-i-wykorzystania-plikow-cookies-w-serwisach-internetowych-ministerstwa-inwestycji-i-rozwoju/) i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

1+4=