Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Instrument Zielonej Transformacji Miast

Inwestycja B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast towarzyszy reformie B3.4 „Ramowe warunki dla inwestycji w zieloną transformację na obszarach miejskich”, której celem jest przygotowanie i wdrożenie skutecznych rozwiązań prawnych oraz organizacyjno-instytucjonalnych na rzecz przyśpieszenia procesu zielonej transformacji miast w Polsce.

Cel inwestycji: Wsparcie zielonej transformacji poprzez zapewnienie środków na finansowanie określonych typów inwestycji wpływających na „zazielenienie” terenów miejskich, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń czy przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej.

Okres wdrażania: IV kw. 2022 r. – II kw. 2026 r.

Budżet instrumentu: 2 800 mln euro

Planowane efekty

 • Zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury publicznej,         
 • Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych na obszarach miejskich i funkcjonalnych,     
 • Zwiększenie ochrony zasobów wodnych, w tym przystosowanie obszarów miejskich do zmian klimatu,      
 • Ograniczenie hałasu i poprawa jakości powietrza.

Charakterystyka wsparcia

Instrument obejmuje wsparcie dłużne w formie pożyczek, w tym udzielanych na warunkach preferencyjnych, z możliwością umorzenia do 100 proc. Koszty spłaty pożyczki nie będzie obciążał ostatecznych odbiorców, w tym samorządów.

Zasada ta nie ma zastosowania do projektów inwestycyjnych, które generują wystarczający poziom przychodów lub oszczędności kosztów.

Wsparcie otrzymają projekty w zakresie: 

 • zwiększania efektywności energetycznej budynków użytkowych,
 • energooszczędnych technologii oświetlenia dróg i przestrzeni publicznych,
 • zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej,
 • rozwoju inwestycji samorządowych zwiększających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • rozwoju infrastruktury transportu zeroemisyjnego (pieszego, rowerowego) zintegrowanego z transportem zbiorowym,
 • tworzenia wielofunkcyjnych, otwartych przestrzeni publicznych,
 • zwiększenia terenów zieleni w miastach, w tym nowe nasadzenia drzew i krzewów,
 • zakładania terenów zieleni na obszarach poprzemysłowych, powyrobiskowych oraz innych zdegradowanych terenach miejskich,
 • technologii typu smart city, w tym inteligentne systemy zarządzania infrastrukturą z obszaru adaptacji do zmian klimatu,
 • rozwoju powszechnych systemów monitoringu powietrza, ostrzegania o zagrożeniach w miastach,
 • budowy systemów zarządzania (monitoring zużycia wody, paliw energii elektrycznej i cieplnej, monitoring gospodarki odpadami) na poziomie miasta.

W ramach realizacji każdej z inwestycji uwzględnione zostaną aspekty dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami, m.in. usuwanie barier architektonicznych (schody, progi, uszkodzona nawierzchnia) w przestrzeni publicznej i na terenach zieleni.

Wsparcia nie będą mogły uzyskać projekty, których celem lub skutkiem będzie:

 • zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w przestrzeniach miast i obszarów funkcjonalnych oraz zasklepiania gleby miasta,
 • wycinka drzew (w przypadku braku możliwości zrealizowania inwestycji bez usunięcia drzewa starszego niż 15 lat, drzewo musi zostać profesjonalnie przesadzone w inne miejsce),
 • nieuzasadnione wyburzanie obiektów. 

Nabór

Planowany termin uruchomienia naboru to I kw. 2023 r.

Wdrażanie

Zadania związanie z wdrażaniem Instrumentu zostaną powierzone Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK). Projekty realizowane będą głównie w miastach i na terenie podmiotów tworzących Miejskie Obszary Funkcjonalne (wyznaczone w Strategii Rozwoju Województw, z preferencją dla tych, które opracują strategie rozwoju ponadlokalnego). Odbiorcy zostaną wyłonieni w otwartym naborze (open call).

Zasady działania Instrumentu:

Określa je Strategia Inwestycyjna Instrumentu (PDF 230 KB).

Kontakt 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
e-mail: kpo.zielone.miasta@mfipr.gov.pl
tel. 22 273 79 50

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
e-mail: SekretariatDPE@bgk.pl
tel. 22 475 94 10