Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Inne cele, czas realizacji, powiązanie z reformami i poziom wdrażania inwestycji różnią realizację Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF) i Polityki Spójności w latach 2021-2027.

RRF nie jest takim samym instrumentem jak polityka spójności.

Podstawowe zasady RRF to:

 • RRF to instrument centralnie zarządzany przez Komisję Europejską (KE), co oznacza większy udział i odpowiedzialność KE w jego przygotowaniu i zarządzaniu;
 • Powiązanie z semestrem europejskim, a więc przedstawienie reform i inwestycji odpowiadających na Zalecenia Rady z 2019 i 2020 r.;
 • Przeznaczenie w polskim KPO 42,7% środków na zieloną transformację oraz 21,3% na transformację cyfrową (minimalna wartość wynikające z rozporządzenia 2021/241 RRF to 37% środków na zieloną transformację i 20% środków na transformację cyfrową);
 • Objęcie całego KPO zasadą „do no significant harm” (DNSH);
 • KPO musi wpisywać się w 6 filarów tematycznych określonych w rozporządzeniu RRF, tj.:
  • 1) zielona transformacja,
  • 2) transformacja cyfrowa,
  • 3) inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,
  • 4) spójność społeczna i terytorialna,
  • 5) zdrowie i odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna,
  • 6) rozwiązania dla przyszłych pokoleń, w tym edukacja i umiejętności,
 • wykazywać zgodność z Europejskim Filarem Praw Socjalnych, a także służyć realizacji 7 Europejskich Inicjatyw Flagowych, określonych hasłowo: Zwiększenie mocy - „Power up”, Renowacja - „Renovate”, Doładowanie i tankowanie - „Recharge and refuel”, Łączność - „Connect”, Modernizacja - „Modernise”, Zwiększenie skali – „Scale up”, Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji - „Reskill and upskill”;
 • Do KPO mogą być włączone reformy i inwestycje, które rozpoczęły się po 1.02.2020 r. Ich realizacja musi się zakończyć do 31 sierpnia 2026 r.;
 • Podstawą rozliczania się z KE i przekazywania środków (w cyklu co pół roku) jest realizacja tzw. kamieni milowych i wskaźników (czyli rozlicza się nie koszty, a faktycznie osiągnięte efekty). 

Podział środków z Krajowego Planu Odbudowy