Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wysłuchanie publiczne odwrócone dla Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Wysłuchanie publiczne odwrócone dla Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 odbyło się 16 lutego. 

Wysłuchanie publiczne odwrócone

Wysłuchanie publiczne to umożliwienie wypowiedzenia się, przedstawienia swojego poglądu (opinii, oczekiwań). Nie jest to dialog, co oznacza, że w trakcie wysłuchania nie ma wymiany zdań między stronami. Wysłuchania są otwarte dla każdej instytucji i osoby prywatnej, która chce w nich uczestniczyć jako widz lub mówca, a ich celem jest dostarczenie w danej sprawie argumentów i opinii różnych podmiotów oraz wyważenie sprzecznych interesów stron. Takie wydarzenie dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 miało miejsc 15 lipca 2021 r. 

Rejestracja

Rejestracja na Wysłuchanie została zakończona.

Program Wysłuchania

Prowadzenie:
PAWEŁ KOWALCZYK 

14:00 – 14:20  Otwarcie spotkania
Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 

14:20 – 15:00  
Część I. Wypowiedzi przedstawiciela/-i organizatora: 
Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Barbara Baka, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 
Katarzyna Zielińska-Heitkötter, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

15:00 – 15:30
Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek stron:
[każda z wypowiedzi w tej części trwa do 5 minut]
Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Bartłomiej Zydel, Związek Powiatów Polskich
Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w Urzędzie m.st. Warszawy 
Agnieszka Wesołowska, Stowarzyszenie Aktywna Wieś, Krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

15:30 – 15:35
Podziękowanie i zakończenie wysłuchania
Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Materiały

Po przeanalizowaniu zgłoszonych postulatów, organizowane jest tzw. wysłuchanie odwrócone. Ma ono na celu zaprezentowanie zmian wprowadzonych w projekcie programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, jako odpowiedzi na postulaty zgłoszone podczas wysłuchania oraz przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście. 

Informacje o projekcie Programu

Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

  • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym
  • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne
  • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030
  • poprawę bezpieczeństwa transportu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia
  • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym

Realizując program, Ministerstwo zakłada zwiększenie efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększenie udziału zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii. 

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych i wzrost ich znaczenia w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym. Inwestycje w sektorze środowiska mają przyczynić się do większej odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego (wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego). 

W Programie Ministerstwo dąży do poprawy gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi.Planowane jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów; rozwijanie systemu monitorowania zasobów przyrodniczych, aby ułatwić ich ochronę. 

Dążąc do zmniejszenia emisji w transporcie, zakładane jest rozwijanie transportu szynowego, w tym w miastach, zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej, a także alternatywne wobec dróg łańcuchy logistyczne (porty morskie, drogi wodne śródlądowe, przewozy intermodalne).W celu poprawy spójności komunikacyjnej i ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego planowana jest koncentracja na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast. 

Zakładane jest podejmowanie inwestycji w kluczowych obszarach sytemu ochrony zdrowia, które przyczynią się do wzrostu dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz większej ich skuteczności. 

W sektorze kultury zakładane są działania mające na celu ochronę zabytków o światowym i krajowym znaczeniu zarówno ruchomych i nieruchomych. Jednocześnie rozwój instytucji kultury oraz wsparcie ich adaptacji do nowych funkcji kulturalnych i społecznych. 

Budżet - ponad 25 mld euro.