Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Z marszałkami o programach krajowych z nowej perspektywy finansowej UE

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wziął udział w II posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP. Spotkanie dotyczyło stanu prac nad Umową Partnerstwa (UP) oraz projektów programów krajowych na lata 2021-2027.

"Umowa Partnerstwa to w największym skrócie uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy unijnych z budżetu UE na lata 2021-2027. Dokument obejmuje fundusze polityki spójności, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, jak również Europejski Fundusz Morski i Rybacki" – wyjaśnił wiceminister Waldemar Buda.

Umowa Partnerstwa

Prace nad projektem UP były poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi oraz wysłuchaniem publicznym.

"Otrzymaliśmy około pięć  tysięcy uwag, przekazanych przez samorządy, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych i gospodarczych a także obywateli" - przypomniał wiceszef MFiPR.
"Obecnie konsultujemy uwagi z Komisją Europejską" - dodał.

Równolegle trwają negocjacje kontraktu programowego z poszczególnymi zarządami województw.

"Na podstawie prowadzonych negocjacji dokonamy podziału tzw. rezerwy programowej, czyli 25% środków zarezerwowanych dla programów regionalnych, dotąd nie podzielonych w UP" – powiedział wiceminister Buda.

Podobnie jak w latach 2014-2020, również w nowej perspektywie 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na danych statystycznych, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego.

Programy krajowe

W perspektywie 2021-2027 w ramach UP realizowanych będzie 9 programów na poziomie krajowym oraz 16 programów na poziomie regionalnym.

"Prawie wszystkie będą kontynuacją dotychczasowych programów  realizowanych w perspektywie 2014-2020. Wyjątkiem będzie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Będzie to program krajowy, jednak z pulą środków dedykowany konkretnym regionom" – wyjaśnił sekretarz stanu w MFiPR.

Programy, które będą realizowane w latach 2021-2027:

  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - proponowany budżet: 7,9 mld euro, obejmie wszystkie regiony).
  • Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu, Środowiska - proponowany budżet: 25 mld euro, obejmie wszystkie regiony.
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy - proponowany budżet: 2 mld euro, obejmie wszystkie regiony.
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - proponowany budżet: 2,5 mld euro, obejmie słabiej rozwinięte regiony wschodnie kraju.
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - proponowany budżet: 4,2 mld euro, obejmie wszystkie regiony.
  • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich - proponowany budżet: 550 mln euro, obejmie wszystkie regiony.
  • Program w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – nowy program dedykowany regionom, które będą borykać się z negatywnymi skutkami społecznymi i gospodarczymi przejścia z gospodarki opartej na węglu do gospodarki zrównoważonej, proponowany budżet: 4,4 mld euro.

Programy Regionalne - planujemy kontynuację programów operacyjnych. Pula do podziału na wszystkie 16 programów wynosi 28,4 mld euro.